Ga naar boven

6 stappen om werken in Natura2000 gebied mogelijk te maken

Waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân (de drie samenwerkingspartners in de POV Waddenzeedijken) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier grenzen aan het grootste Natura2000-gebied van Nederland: de Waddenzee. Dit is een bijzonder natuurgebied dat behouden moet blijven en waar mogelijk verbeterd moet worden. Daarnaast voldoet een groot aantal dijken langs de Waddenzee op een aantal locaties niet meer aan de wettelijke norm en moeten daarom verbeterd worden. Is het mogelijk om deze twee maatschappelijke opgaven te combineren en te werken aan twee opgaven tegelijkertijd in een Natura2000-gebied? In 2018 is dit dertiende onderzoek gestart binnen de POV Waddenzeedijken, omdat we gedurende het uitvoeren van de onderzoeken tot de conclusie kwamen dat de grootste uitdaging aan Dijkring 6 ligt bij het werken in de voorlanden.

Een plus voor werken aan de dijk én natuur
Het Natura2000 onderzoek heeft zich gericht op het, in samenwerking met bevoegd gezagen, ecologen en juridisch specialisten, zoeken naar nieuwe wegen om de veelal juridische knelpunten in de huidige werkwijze aan te kaarten en op te lossen. Een belangrijk uitgangspunt bij het aankaarten en oplossen van de huidige problematiek was om het aspect waterveiligheid meer te bezien vanuit kansen en minder vanuit knelpunten en te plaatsen in een visie op ecosysteemniveau. Daarbij was de insteek tevens om te onderzoeken hoe je bij het werken aan een dijk zowel een plus kunt realiseren voor dijkverbeteringen als voor de natuur.

Advies: 6 stappen om werken in Natura2000 gebied mogelijk te maken
Het onderzoek heeft onder meer geresulteerd in een concreet advies. Werken in N2000-gebied is namelijk mogelijk binnen de Europese wetgeving. Om dit mogelijk te maken is samenwerking cruciaal: verbind natuur, recreatie, en andere koppelopgaven aan je project en betrek het bevoegd gezag. In dit onderzoek hebben we voor het koppelen van de natuuropgaven hiervoor de volgende stappen ontwikkeld:

  • Leg opgaven in gebied naast elkaar: laat factsheets maken voor de verbeteropgaven in aangrenzend N2000 gebied. Gebruik hiervoor ook het N2000-beheerplan.
  • Ga op zoek naar de/een grote groene plus – gezamenlijk met stakeholders.
  • Ga in gesprek met bevoegd gezag om de wijze van toetsing te bespreken.
  • Organiseer je draagvlak en je weerstand. Op die manier weet je wat er speelt in een gebied, kun je je project beter maken en vervolgens het risico inschatten wat betreft zienswijzen en beroepen en de gevolgen daarvan.
  • Zorg voor bewijslast, dat is goede monitoring. Begin bij het vastleggen en de stand laten zien van de huidige situatie. Stel een monitoringsplan op om de effecten van het project te monitoren en vast te leggen.
  • Zorg voor garantie dat je ook daadwerkelijk je natuurplus realiseert. Dit kan bijvoorbeeld door als partners samen een project op te zetten of in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten.

Integraal denken en werken
De opkomst van integraal denken (natuur- en waterveiligheidsopgaven samen oppakken), een veranderende samenleving en de nieuwe omgevingswet vragen ook om flexibiliteit bij bevoegd gezagen. Met enkele recente projectvoorbeelden in de hand gaan de Noordelijke Provincies en LNV een gesprek aan over het bevoegd gezag en wat wel en niet mag/kan in Natura2000-gebied. Het gesprek is georganiseerd tussen de beleidsdirectie LNV, vergunningverleners en een jurist.Hopelijk leiden de uitkomsten tot een vervolgproces waarin integraal werken in N2000 gebied steeds meer oplevert voor natuur en waterveiligheid.

6 stappen om werken in Natura2000 gebied mogelijk te maken
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl