Ga naar boven

Dijk met voorland

Wat houdt een “Dijk met voorland’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Er zijn voorlanden, ze dragen bij aan dagelijks beheer of maatgevende omstandigheden waterveiligheid en hoe ga je dan afspraken maken over beheer en onderhoud met alle betrokken partijen? Kun je komen tot een integrale beheervisie?

Voorlanden met een golfreducerende functie
De voorlanden van de dijken in Groningen en Friesland bestaan grotendeels uit stabiele kwelders.
Uit o.a. de studie van de POV Waddenzeedijken HR Effectiviteit Voorlanden is gebleken dat deze voorlanden bij bepaalde waterstanden de golfbelasting verminderen. Hierbij spelen de hoogte en de ruwheid van begroeiing een rol. Het meenemen van het voorland bij het ontwerp en de toetsing van een dijk vraagt daarom om afspraken met beheerders en gebruikers van dat voorland. Het procesonderzoek Dijk met Voorland richt zich (vooral) op deze procesaspecten van het meenemen van voorland. Samenwerking met andere partijen is daarbij cruciaal.

Het onderzoek Dijk met Voorland heeft volledig in het teken gestaan van het in beeld brengen van de belangen van beheerders en gebruikers van dijk en voorland binnen de casus Noard-Fryslân Bûtendyks. Middels een ‘pilotproces’ is uitgezocht in hoeverre het haalbaar is om met alle partijen, die belangen in het voorland hebben een visie op het voorland op te stellen. De hoofdvraag daarbij was; wat is de meerwaarde van samenwerken?

Er is besloten om het participatief instrument “Meerwaarde van Samenwerken” te gaan toepassen; een hulpmiddel om partijen te ondersteunen in het zoeken naar en realiseren van samenwerking. Dit instrument is gebaseerd op principes uit de speltheorie waaronder het principe dat partijen alleen (meer) samenwerken als hen dit meer op levert dan de huidige werkwijze. Het participatief instrument Meerwaarde van Samenwerken is ontwikkeld in het NWO onderzoeksproject BE SAFE .

De werkmethode ‘Meerwaarde van Samenwerken’ laat zien hoe actief aan de slag gegaan kan worden om samenwerking vorm te geven in situaties waar sociale dilemma’s samenwerking in de weg zitten. In de casus Noard-Fryslân Bûtendyks is Meerwaarde van Samenwerken succesvol toegepast. Partijen leerden hebben elkaar beter leren kennen en identificeerden een pilot en een visie op verdere samenwerking. Op basis van de ontwikkelde visie wordt de pilot ‘Natuurlijk Ophogen Zomerpolders’ verder uitgewerkt in de verkenningsfase van het project Koehool – Lauwersmeer.

Planning
Het onderzoek Dijk met Voorland is in het voorjaar van 2018 gestart en eind van 2019 afgerond. In 2019 is met alle betrokkenen gewerkt aan een gezamenlijke visie voor dijk én voorland en is een definitie voor een pilot voor het natuurlijk ophogen van zomerpolders opgesteld.

De producten die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn:
• Een handreiking ‘Meerwaarde van Samenwerking’, waarmee omgevingsmanagers aan de slag kunnen bij een omgevingsproces. Hierin staat ook het verloop van dit pilotproces beschreven;
• Een gezamenlijke visie op de ‘Toekomstbestendige kustzone’, door de betrokken partijen van het gebied Noard-Fryslân Bûtendyks;
• Een pilotdefinitie ‘Natuurlijk Ophogen Zomerpolders’ die (na verdere uitwerking) eventueel uitgevoerd kan worden in een dijkverbeteringstraject;
• Een Cultuurhistorische Analyse van het pilotgebied Noard-Fryslân Bûtendyks.

Fact sheets

Fact sheet Dijk met Voorland

Fact sheet Meerwaarde van samenwerken

Cultuurhistorisch onderzoek

In het kader van het onderzoek Dijk met voorland hebben we cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren. Hieronder het rapport en de bijbehorende kaarten.

RAAP-RAPPORT 3695 Onderzoeksgebied Noord-Friesland Buitendijks te Marrum

RAAP-RAPPORT 3695 Waarderingskaart

RAAP-RAPPORT 3695 Inventarisatiekaart

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl