Ga naar boven

Dubbele dijk

Wat houdt een ‘Dubbele dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Het concept Dubbele Dijk is toegepast in het project Eemshaven-Delfzijl. Zie het filmpje om te zien hoe de uitvoering van de keringen is gedaan.

Het onderzoek
Het principe van de Dubbele Dijk is, dat niet één, maar twee dijken de veiligheid van het achterland waarborgen. In het eerste kwartaal van2017 is het waterschap gestart met het ontwikkelen van een veiligheidsconcept hiervoor. Zij werd daarbij ondersteund door diverse experts. Tevens is in het tweede kwartaal van 2017 gestart met de beantwoording van de onderzoeksvragen uit de POV-W.

Het pilotproject Dubbele dijk is meegekoppeld als demonstratieproject bij de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Het Waterschap heeft op 9 juli 2016 de combinatie Ommelanderdiek (Boskalis NL, KWS Infra) opdracht verleend tot uitvoering van deze dijkverbetering. Na de zomer van 2017 zijn de eerste werkzaamheden gestart in het werkgebied van de Dubbele Dijk en in het najaar van 2019 is het project afgerond.

Waarom doen we dit onderzoek?
Vanuit het Deltaprogramma 2015 is geconstateerd dat de kustzone richting 2050/2100 anders ingericht moet worden om mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging en bodemdaling. Het onderzoek Dubbele Dijk richt zich op het toekomstbestendig inrichten van de kustzone. Bij een Dubbele Dijk wordt een tweede (lagere) dijk in het achterland aangelegd. De combinatie van twee dijken is een veelbelovend concept om de waterveiligheid te borgen. Tussen de dijken ontstaat bovendien een stuk land, waar mogelijk plaatst is voor zilte teelten, natuurontwikkeling en slibinvang.

De Dubbele Dijk geeft daarmee invulling aan drie doelen
1. Duurzame en klimaatbestendige kustverdediging gericht op meegroeien met de zeespiegel.
2. Innovatie landbouw stimuleren door zilte teelten.
3. Natuurontwikkeling en slibinvang uit het Eems-Dollard estuarium.

De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest voeren het project Dubbele Dijk gezamenlijk uit. Daarbij is het waterschap verantwoordelijk voor de dijk en de provincie voor het tussengebied.

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest: de Dubbele Dijk in de praktijk
Waterschap Noorderzijlvest heeft eind 2019 de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl afgerond. In dit dijkverbeteringsproject legde waterschap Noorderzijlvest een tweede dijk aan achter de huidige dijk. Samen zorgen deze twee dijken voor de waterveiligheid als ‘Dubbele Dijk’ . Deze combinatie van dijken is goed voor de veiligheid, maar ook voor de natuur, landbouw en recreatie. Tussen de dijken komen twee polders. Er wordt onderzocht of in de eerste polder slib ingevangen kan worden en ruimte kan bieden voor natuur. In de tweede polder is ruimte voor vernieuwende zilte landbouw en/of aquacultuur.

Het project dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is prima te volgen via een eigen website met informatie, foto’s en films. Hierop staat ook informatie van de Dubbele Dijk.

 

Meer weten?
Op de projectsite vindt u meer informatie. Ook vindt u meer informatie op de website van de provincie Groningen. Of bekijk hier onze factsheet.

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

Evaluatierapport

Evaluatierapport Dubbele Dijk

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl