Ga naar boven

Geen multifunctionele dijk zonder gebiedsproces!

De POV-W rondt in 2019 haar onderzoeken af. Een van de eindproducten is een Handreiking per onderzoek, waarin onder meer de lessons learned staan. De belangrijkste les uit het onderzoek Multifunctionele Dijk is, dat als de wens bestaat om een multifunctionele kering aan te leggen, de dijkversterkingen als een gebiedsproces moet worden gezien. Bestuurlijke regie is hierbij noodzakelijk.

Waterveiligheid eerst?

Bij een multifunctionele dijk worden verschillende maatschappelijke- of natuurfuncties gecombineerd met de primaire functie van een dijk (waterkering). Een groot verschil met veel andere innovatieve dijkconcepten is, dat de gedachte voor een multifunctionele dijk niet primair vanuit waterveiligheidsoverwegingen ontstaat. De multifunctionele dijk is veelal het resultaat van wensen of plannen in de omgeving, waarbij de waterveiligheidsopgave een belangrijke rol speelt.

De toegevoegde waarde van de multifunctionele dijk is voor de dijkbeheerder met name te vinden in de koppelmogelijkheden met ontwikkelingen, doelen, doelstellingen en belangen vanuit het gebied. Met koppelkansen is het in sommige gevallen mogelijk om aanvullende financiering te vinden voor extra opties bij de versterking van de dijk.

Met de keuze voor een multifunctionele dijk wordt een handreiking gedaan naar verschillende partijen die de dijk zien als een interessant object voor gebiedsontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld  aan ontwikkeling van recreatie-, economische- en natuurdoelstellingen. Dit leidt vaak tot een soepeler en efficiënter proces met stakeholders in het gebied waarbij meerwaarde voor de betrokken partijen ontstaat. Het resultaat: een groter maatschappelijk draagvlak voor de waterschappen als eigenaar en beheerder van de dijk.

Lerende evaluatie Marconi Delfzijl

In het onderzoek was één van de doelen te leren van de praktijk. Daarvoor is het project dijkversterking Eemshaven-Delfzijl in samenhang met delen van het Marconi-programma (visie Maritieme Concepten in beeld) gekozen. Op basis van een gebiedsgerichte aanpak waarin meerdere overheden samenwerken ontstaat langs de Eems-Dollard een dijk waarin multifunctionaliteit een belangrijke rol speelt. De dijkverbetering wordt in 2019 afgerond.


Om meer inzicht te krijgen in het verlopen proces rond het project Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl/Marconi is een lerende evaluatie uitgevoerd. In de lerende evaluatie is onderzocht wat de succes- en faalfactoren zijn geweest voor het project, gericht op meervoudig gebruik en multifunctionaliteit van de waterkering. De evaluatie is ambtelijk en bestuurlijk ingestoken.

Samengevat heeft de intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking er toe geleid dat de partijen elkaar gevonden hebben in het bereiken van eigen doelen uit eigen beleidsprogramma’s door deze te verbinden en verknopen. In wezen is een gezamenlijke programmatische gebiedsgerichte benadering ontstaan rondom water, economie, ecologie én leefbaarheid.

Vanuit de optiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma  is er sprake van een succes omdat het tempo in de dijkversterking hoog bleef. Verkenning en planuitwerking zijn in zeer korte tijd uitgevoerd.

De noodzaak van een gebiedsproces met bestuurlijke regievoering

Op basis van het onderzoek wordt geadviseerd om de bestuurlijke betrokkenheid bij dijkversterkingsprojecten en gebiedsontwikkelingen te organiseren. Een stuurgroep voert regie over het gebiedsproces waarbij de blik van iedere deelnemer breder moet zijn dan enkel het eigen belang. Naast de bestuurlijke regie is ambtelijke samenwerking een belangrijke succesfactor. Dit geldt zowel voor interne samenwerking in de betrokken organisaties, als voor onderlinge ambtelijke samenwerking van betrokken partijen. Acc

Geen multifunctionele dijk zonder gebiedsproces!
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl