Ga naar boven

Hoeveel water er over de overslagbestendige dijk mag en kan bepaal je samen!

Eén van de twaalf onderzoeken van de POV waddenzeedijken betreft de Overslagbestendige Dijk; een dijk waarbij onder extreme omstandigheden kleine hoeveelheden water over de dijk mogen slaan. Een klein beetje overslag is al langere tijd acceptabel. Per 1 januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnormering ingevoerd op basis van overstromingsrisico’s. De nieuwe benadering heeft gevolgen voor de vereiste kerende hoogte van een waterkering. In de praktijk betekent dit dat over het algemeen meer overslag kan worden toegestaan, dan op grond van de vorige norm. Van 0,1 l/s/m in de jaren tachtig van de vorige eeuw is de huidige trend 5 à 10 l/s/m. Het kritieke overslagdebiet wordt bepaald als schakel tussen belasting (waterstand en golven) en sterkte (erosie en stabiliteit).

Het doel van dit POV-W onderzoek was om inzicht en kennis te krijgen over inhoudelijke en procesmatige eigenschappen van een overslagbestendige dijk, om zo te komen tot een bruikbare Handreiking. Dit is gebeurd aan de hand van de vier aspecten: proces, techniek, financiën en maatschappelijke meerwaarde. Er is al veel onderzoek gedaan naar overslagbestendigheid. Wij voegden hier het volgende aan toe:

  • Maatregelen bij overslag > 10 l/s/m
  • Effecten met betrekking tot verzilting, gebruiksfuncties, bestuurlijke verantwoordelijkheid, acceptatie en draagvlak, invloed op de crisisbeheersing.
  • Welke kansen creëer je?

Onrust en gevoel van onveiligheid

In het kader van het onderzoek voerden wij onder meer verdiepende gesprekken met verschillende partijen. De belangrijkste les uit deze gesprekken is dat de maatschappij een dijk ziet als een element dat water tegenhoudt, niet waar water over heen stroomt. Het beeld van zout water over de dijk in combinatie met een laag waterbewustzijn in Nederland, maakt dat stakeholders schrikken van de term ‘overslagbestendig’ en het idee dat er water over de dijk stroomt. Daarom lijkt het maatschappelijk draagvlak laag te zijn.

Daarnaast werd duidelijk dat de impact van zout water op functies en infrastructuur groot is en nog lang effect heeft. Het is echter wel mogelijk om het achterland zo in te richten dat de verschillende functies hier zo min mogelijk overlast van ondervinden. Hierbij is de vraag of je het achterland gaat inrichten op een maatgevende omstandigheid. De kosten hiervoor kunnen namelijk hoog uitvallen. De kans dat overslag > 10 l/s/m optreedt is zeer klein en mocht de situatie zich voordoen, dan is er sprake van een zeer bijzondere situatie en gaan er andere issues spelen.

Meer een omgevingsvraagstuk dan een technisch vraagstuk

Mede op basis van de verdiepende gesprekken kunnen we stellen dat, hoewel de aanleg van een Overslagbestendige Dijk technisch goed mogelijk is, het meer impact voor de omgeving heeft dan gedacht. De belangrijkste conclusie is dan ook: ‘hoeveel water er over de dijk mag en/of kan, bepaal je samen!’ Het is namelijk veel meer een omgevingsvraagstuk dan een technisch vraagstuk. Daarom is het van belang om met elkaar in gesprek te zijn over wat mogelijk is en voldoende draagvlak te creëren voor de gekozen maatregel. Met de juiste informatie en de juiste communicatie is het goed mogelijk een dialoog te starten. Hier is wel tijd voor nodig en een zorgvuldig opgezet proces. Daarmee kun je vervolgens samen met de omgeving bepalen hoeveel water er over de dijk mag en kan.

Meer informatie

Hoeveel water er over de overslagbestendige dijk mag en kan bepaal je samen!
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl