Ga naar boven

Klutenplas van project Brede Groene Dijk goed gebruikt

In de eerste fase van het project Brede Groene Dijk is een klutenplas aangelegd. Deze plas is in de kwelder afgegraven en dient meerdere doelen. Het gewonnen slib is gedroogd tot klei en gebruikt voor de aanleg van een depot langs de dijk. Hierin wordt slib gedroogd uit polder Breebaart. Door het afgraven op deze wijze is tevens een goede leefomgeving ontstaan voor de kluut. En plas met eiland waar de kluten veilig kunnen broeden.

Monitoring

Het broedeiland op de Dollardkwelder is al vroeg in het voorjaar van 2019 bevolkt door honderden Kluten. De aantallen volwassen vogels lagen halverwege mei ruim boven de zeshonderd, hetgeen iets hoger is dan in het voorgaande voorjaar. Er zijn minstens 380 nesten geweest, die in de maanden daarna overigens grotendeels  zijn uitgekomen. Het eiland is ook een aantrekkelijke plek gebleken voor een enkel paar algemene kwelderbroedvogels en een betrekkelijk kleine kolonie Kokmeeuwen.

Het hele voorjaar lang zijn er camerabeelden gemaakt en sporen aangetroffen van landroofdieren op de kwelder en langs de wadrand, maar het eiland is vooralsnog gevrijwaard gebleven van bezoek. Bij systematische tellingen van juveniele Kluten (door Sovon i.s.m.  Altenburg & Wymenga ) is gebleken dat slechts een klein deel van de gezinnen bij het broedeiland blijft. Het merendeel verlaat het eiland in een stadium waarbij de kuikens jonger zijn dan 10 dagen. Deze gezinnen worden langs de wadrand ten westen van het broedeiland aangetroffen. Er zijn aantoonbaar jongen vliegvlug geworden.

foto’s: Daan Bos

Klutenplas van project Brede Groene Dijk goed gebruikt
Klutenplas van project Brede Groene Dijk goed gebruikt
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl