Ga naar boven

Multifunctionele dijk

Wat houdt een “Multifunctionele dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Waterveiligheid first, nog meer functies?
Bij een multifunctionele dijk worden verschillende maatschappelijke functies gecombineerd met de primaire functie van een dijk (waterkering). Hierbij kan worden gedacht aan energieopwekking (bv. windmolens), functies in het dijklichaam zelf (bv. restaurant, hotel, parkeergarage) en toegankelijkheid van de dijk ten behoeve van toerisme en recreatie (bv. padenstructuren, uitkijkpunten). Een groot verschil met veel andere innovatieve dijkconcepten is, dat de gedachte voor een multifunctionele dijk niet primair vanuit waterveiligheidsoverwegingen is ontstaan. De multifunctionele dijk is veelal het resultaat van wensen of plannen in de omgeving.

Koppelkansen
De toegevoegde waarde van de multifunctionele dijk is met name te vinden in de koppelmogelijkheden met ontwikkelingen vanuit het gebied. Met koppelkansen is het in sommige gevallen mogelijk om aanvullende financiering te vinden voor extra opties bij de versterking van de dijk. Ook dragen koppelkansen bij aan maatschappelijk draagvlak.

Maatschappelijk draagvlak
Met de multifunctionele dijk wordt een handreiking gedaan naar verschillende partijen die de dijk zien als een interessant object voor ontwikkelingen. Dit zorgt voor een groter maatschappelijk draagvlak voor de waterschappen als eigenaar en beheerder van de dijk. Dit leidt vaak tot een soepeler / efficiënter proces met stakeholders in het gebied.

Onderzoek leerde van project Eemshaven-Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest
Het dijkversterkingsproject Eemshaven-Delfzijl paste een multifunctioneel dijkconcept toe doormiddel van de aanleg van onder andere een stadsstrand (project Marconi) . De gemeente Delfzijl stelde hiervoor financiering beschikbaar. Voor het POV-onderzoek van de Multifunctionele Dijk zijn de verkenning van Marconi en andere koppelprojecten geëvalueerd. Geleerde lessen vanuit Eemshaven-Delfzijl en vanuit andere multifunctionele dijkprojecten zijn opgeschreven in factsheets. Op deze manier worden de lessen samengevat voor een ieder die met een multifunctionele dijk aan de slag wil. Daarnaast is een evaluatie van het bestuurlijke proces gemaakt.

Planning
Het onderzoek naar Multifunctionele Dijk is afgerond. Er is een handreiking met gebundelde conclusies en adviezen opgeleverd. Daarnaast zijn er factsheets met tips en trucs voor het proces rondom een Multifunctionele Dijk gemaakt. Deze behandelen de thema’s: waterveiligheid, juridisch, economie, ruimte, samenwerking en beheer. Verder is er een bestuurlijke evaluatie geweest omtrent het project Marconi in het project Eemshaven-Delfzijl.

 

Meer weten?
Factsheets per thema Multifunctionele Dijk
Bestuurlijke evaluatie Marconi
Definitieve versie Factsheet

Handreiking Multifunctionele Dijk

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl