Ga naar boven

Natura2000

Waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân (de drie samenwerkingspartners in de POV-Waddenzeedijken) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier grenzen aan het grootste Natura 2000-gebied van Nederland: de Waddenzee. Dit is een bijzonder natuurgebied dat behouden moet blijven en waar mogelijk verbeterd moet worden. Daarnaast voldoet een groot aantal dijken langs de Waddenzee op een aantal locaties niet meer aan de wettelijke norm en moeten daarom ook verbeterd worden. Is het mogelijk om deze twee maatschappelijke opgaven te combineren en te werken aan twee opgaven tegelijkertijd in een Natura 2000-gebied? In 2018 is dit dertiende onderzoek toegevoegd aan de onderzoeken binnen de POV Waddenzeedijken, omdat we gedurende het uitvoeren van de onderzoeken tot de conclusie kwamen dat de grootste uitdaging aan Dijkring 6 ligt bij het werken in de voorlanden. Dit is Natura2000 gebied. Werken in Natura2000 gebied is gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zo strikt dat het in het Waddenzeegebied bijna onmogelijk is om aan deze voorwaarden te voldoen. Het Natura2000 onderzoek heeft zich gericht op het, in samenwerking met bevoegd gezagen, ecologen en juridisch specialisten, zoeken naar nieuwe wegen om de onderstaande knelpunten in de huidige werkwijze aan te kaarten en op te lossen:

  • Soms is bij het uitvoeren van koppelkansen ten behoeve van natuur sprake van zodanig juridische knelpunten dat de realisatie ernstige vertraging oploopt of zelfs geen doorgang kan vinden. Dergelijke knelpunten worden mede veroorzaakt doordat de Wet natuurbescherming gebaseerd is op het beschermen van individuele soorten en habitats en niet op het beschermen van het ecosysteem als geheel.
  • Het denken over kansen en knelpunten ten aanzien van Natura2000 is sterk juridisch van aard en de nadruk ligt veelal op individuele (kleinschalige) projecten. Dit is ingewikkelde materie die vaak wordt vermeden.

Een belangrijk uitgangspunt bij het aankaarten en oplossen van de huidige problematiek was om het aspect waterveiligheid meer te bezien vanuit kansen en minder vanuit knelpunten en te plaatsen in een visie op ecosysteemniveau. Daarbij was de insteek tevens om te onderzoeken hoe je bij het werken aan een dijk zowel een plus kunt realiseren voor dijkverbeteringen als voor de natuur. Met de resultaten van dit onderzoek, weten waterschappen en specifiek IPM teams van dijkverbeteringen, waar ze aan toe zijn met de wetgeving en op welk vlak mogelijkheden liggen. Een extra resultaat is het feit dat ook provincies en natuurorganisaties kunnen profiteren van dit onderzoek, zij weten waar en hoe ze met hun opgaven kunnen aansluiten bij toekomstige dijkverbeteringen.

Factsheets

Om een dijkversterking of ander groot project dat grenst aan een N2000-gebied te koppelen aan de natuuropgave is het van belang om het raakvlak van beide opgaven op te zoeken. Hiervoor is bij de POV Waddenzeedijken een factsheet ontwikkeld die bij nieuwe projecten gebruikt kan worden. Voor N2000-gebied de Waddenzee zijn acht factsheets ontwikkeld. Deze factsheets (het aantal kan variëren en is afhankelijk van het N2000-gebied en de staat ervan) vormen de basis voor een projectteam om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor natuurverbeteringsmaatregelen in hun projectgebied te verkennen. Dit helpt om een win-win situatie te creëren. Op die manier wordt het mogelijk om aan dijken te werken in N2000-gebied en tegelijkertijd verbeteringen aan te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Factsheets POV Verbetering waterkwaliteit
Factsheets POV Verbetering kwaliteit permanent over­stroomde zandbanken en biogene structuren
Factsheets POV Herstel van zoet-zoutovergangen Waddengebied
Factsheets POV Diversiteit getijdenplaten
Factsheets POV Behoud van verbinding voor vissen tussen zee en achterland
Factsheets POV Behoud slikken en platen als rustgebieden voor vogels en zeehonden
Factsheets POV Behoud rustplaatsen en voortplantingshabitat
Factsheets POV Behoud buitendijkse schorren en zilte graslanden

Handreiking Natura2000

Rapport Werken in het Natura2000-gebied Waddenzee (Altenburg Wymenga)

 

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl