Ga naar boven

Overslagbestendige dijk

Wat houdt een ‘Overslagbestendige dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Water over de dijk bij alleen zeer zware stormen
Een dijk moet zo hoog en breed zijn dat alleen bij zeer zware stormen water over de dijk komt. Het toegestane overslagdebiet, zo wordt het water dat over de dijk mag genoemd, wordt vooraf bepaald. Hoeveel water er over de dijk mag wordt mede bepaald door de dijkbekleding, de afwateringsmogelijkheden, de achterliggende functie(s) en de beschikbare fysieke ruimte.
Het huidige toegestane overslagdebiet is vastgesteld op 10 l/s/m. Bij een overslagbestendige dijk wordt het toegestane overslagdebiet vergroot. De dijk kan meer overslaand water verwerken zonder dat de dijk doorbreekt. Dit gebeurt door bekleding en binnentalud te versterken en eventueel het binnentalud ook enigszins te verbreden.

Het onderzoek
Het basisprincipe van de Overslagbestendige Dijk is een dijk waarbij een overslag van meer dan 10 l/s/m mag plaatsvinden zonder dat er verlies is van het waterkerende vermogen van de dijk. Het doel van het onderzoek was om aan de hand van de vier aspecten techniek, financiën, proces en meerwaarde, inzicht en kennis te krijgen over zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van het basisprincipe.

Veel dijken langs de Waddenzeekust zijn op het buitentalud voorzien van een asfaltbekleding, met op de kruin en op het binnentalud een zachte bekleding. Bij grotere overslagdebieten dan 10 l/s/m is het de vraag of deze bekleding erosiebestendig genoeg is. Wat moet er gebeuren om een dijk overslagbestendig te maken? Als we grotere overslagdebieten toestaan is het tevens belangrijk om de impact van het overslaand water op het gebied er achter in beeld te brengen. Ook de beleving van het overslaand water is van belang. Hoe gaat de directe omgeving er mee om?

Resultaten
De aanleg van een Overslagbestendige Dijk is technisch goed mogelijk, voor de omgeving heeft het meer impact dan gedacht. De belangrijkste conclusie is dan ook: hoeveel water er over de dijk mag en/of kan, bepaal je samen! Het is namelijk veel meer een omgevingsvraagstuk dan een technisch vraagstuk. Daarom is het van belang om met elkaar in gesprek te zijn over wat mogelijk is en voldoende draagvlak te creëren voor de gekozen maatregel.

De Handreiking Overslagbestendige Dijk geeft de definitie van een overslagbestendige dijk, het ontwerp, de normering, de randvoorwaarden met betrekking tot waterveiligheid en de impact op binnendijkse gebiedsfuncties en de secundaire functies van de dijk. Tevens geeft de handreiking inzicht in een aantal erosiebestendige maatregelen.
Het beeld van zout water over de dijk in combinatie met een laag waterbewustzijn in Nederland, maakt dat stakeholders schrikken van de term ‘overslagbestendig’ en het idee dat er water over de dijk stroomt. Daarom lijkt het maatschappelijk draagvlak laag te zijn. Echter met de juiste informatie en de juiste communicatie is het goed mogelijk om een dialoog hierover op te starten. Hier is wel tijd voor nodig en een zorgvuldig opgezet proces. Daarmee kun je vervolgens samen met de omgeving bepalen hoeveel water er over de dijk mag en kan.

Themaochtend overslagbestendige dijk | 21 maart 2018

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

Handreiking

Handreiking Overslagbestendige Dijk

Meer informatie? Bekijk hier onze factsheet

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl