Ga naar boven

Rijke dijk

Wat houdt een ‘Rijke dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Een dijk die meerdere functies dient
Het uitgangspunt bij aanvang van het onderzoek Rijke Dijk was de veronderstelling dat door het creëren van een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water een de Rijke Dijk kon leiden tot een vermindering van de golfoploop. En op die manier bij zou kunnen dragen aan de veiligheidsopgave van de primaire kering.

Uit het onderzoek bleek echter dat de grote winst zit in het proces. Een dijk dient niet alleen de waterveiligheid, maar mag/kan ook mooi zijn. De innovatie verbindt partijen en sluit prima aan bij de Dijk 3.0 van het HWBP die bescherming biedt tegen overstroming, naadloos past in het landschap en maatschappelijke waarde toevoegt voor gebruikers. De basis is conceptueel denken: iedere dijk wordt een Rijke Dijk. Een dijk die meerdere opgaven en/of functies dient en mooi is. Als dijkbeheerder betekent dat samenwerken met de omgeving en werken van grof naar fijn: beginnen met conceptueel denken om vervolgens toe te werken naar concrete maatregelen. Om van iedere dijk een Rijke Dijk te maken werken we in drie stappen via de concepten:

1. De Rijke Dijk als gebiedsproces.
2. De geometrie van de dijk aanpassen.
3. Rijke Dijk elementen toevoegen aan de dijk.

Eind dit jaar publiceren we een Handreiking Rijke Dijk. Deze handreiking gaat naast het proces in op concepten, maatregelen en materialen die invulling geven aan het concept Rijke Dijk. Ook financiële aspecten en maatschappelijke meerwaarde passeren de revue.

Goed voor flora en fauna
Een Rijke dijk biedt goede vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna. Traditionele dijkversterkingen langs de Waddenzee zijn voornamelijk uitgevoerd met asfaltbekleding. Dit zorgt voor een harde en gladde overgang tussen dijk en zee. Dit leidt tot twee problemen:
– beperkte vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna aan de buitenzijde van de dijk.
– de golfoploop wordt niet geremd, waardoor de kruinhoogte van de dijk hoger moet zijn.

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest: rijke dijk in de praktijk
Waterschap Noorderzijlvest rondt eind 2019 de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl af. In dit dijkverbeteringsproject zijn ook rijke dijk maatregelen aangelegd: een palenbos, getijdenpoelen, scholeksterbroedplaatsen en een nieuw stadsstrand in Delfzijl. Dit deed het waterschap samen met de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl, die hiervoor ook financiering beschikbaar stelden. De druk op de natuurwaarden in dit gebied is hoog door industriële ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl. Daarom zijn aanvullende natuurversterkende maatregelen meer dan welkom. De Rijke Dijk sluit aan op de doelstellingen van het Deltaprogramma, waarbij de waterveiligheid wordt geïntegreerd met de functies natuur, recreatie en duurzame economische activiteiten. Deze integrale aanpak wordt zowel landelijk, regionaal als lokaal ondersteund.

Palenbos

Meer weten?
Op de projectsite vindt u meer informatie. Of lees hier onze factsheet.

Handreiking

Handreiking Rijke Dijk

Wildernis onder water
Bekijk hier het item over de Rijke Dijk in de serie Wildernis onder Water.

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl