Ga naar boven

Steenbekleding

Op zoek naar betere toetsmethoden voor steenbekleding
Het onderzoek productinnovatie steenbekleding richtte zich op steenzettingen, waaronder ook (ingegoten) Noorse steen. De huidige toetsmethode voor steenzettingen van Noorse steen wordt als conservatief ervaren. Een doelstelling van het POV-W onderzoek naar steenbekleding was om te komen tot betere toetsmethoden voor steenbekleding.

Het onderzoek
Het onderzoek was in fase B opgedeeld in een drietal kleinere onderzoeken;
1. Inventariseren ingegoten Noorse Steen en aanscherping toetsmethoden;
2. Verbetering rekenmodellen voor stabiliteit van steenzetting t.a.v. overgangsconstructies hard naar hard;
3. Inventarisatie problemen bij de overgangen van hard naar zacht.

Noorse zwerfkeien in de Deltagoot – Het testen van een steenbekleding onder een daverende superstorm (bron: Deltares)

Ingegoten Noorse Steen
In 2016 is de ingegoten Noorse Steen beproefd in de Deltagoot in Delft. Daaruit is gebleken dat de Noorse Steen op het dijktraject tussen de Eemshaven en Delfzijl kan blijven liggen. Dit leverde een besparing op van €23 miljoen.

Niet-ingegoten Noorse Steen
Uit de proeven is gebleken dat de huidige rekenmethode voor de stabiliteit van Noorse steen (Wouters et al., 2006) niet voldoet. Deze rekenmethode overschat de stabiliteit. Op basis van de proefresultaten is een nieuwe rekenmethode opgesteld. Aanbevolen wordt om deze nieuwe formules op te nemen in Steentoets. Het is gebleken dat het niet de moeite waard is om onderscheid te maken tussen de stabiliteit van niet-ingezande Noorse steen en ingezande Noorse steen.

Overgangsconstructies
Dit onderzoek is uitgevoerd door een steenzetting in de Deltagoot te bouwen met een overgangsconstructie onder de waterlijn en vervolgens een groot aantal proeven uit te voeren. Tijdens deze proeven is de invloed van de overgang op de stijghoogteverschillen over de toplaag gemeten en is de stabiliteit beoordeeld, waarbij de diepte van de overgang ten opzichte van de waterlijn is gevarieerd.

Conclusies

De hoofdconclusies op basis van de onderzoeken in de Deltagoot zijn:

  1. Er kan meer sterkte toegekend worden aan ingegoten Noorse steen dan in Steentoets was onderkend. Steentoets is hierop aangepast.
  2. Uit de proeven is gebleken dat de huidige rekenmethode voor de stabiliteit van Noorse steen (Wouters et al., 2006) niet voldoet. Deze rekenmethode overschat de stabiliteit. Op basis van de proefresultaten is een nieuwe rekenmethode opgesteld. Aanbevolen wordt om deze nieuwe formules op te nemen in Steentoets.
  3. Voor de overgangconstructies hard-hard geldt het volgende:
    – De stabiliteit van de steenzetting, uitgedrukt in de golfhoogte bij bezwijken, was in deze modelopstelling met overgangsconstructie ongeveer gelijk aan die uit het verleden zonder             overgangsconstructie (Wolters, 2016).
    – De invloed van de overgang op de stijghoogteverschillen bij een golfsteilheid van 2% is in werkelijkheid bijna afwezig, terwijl deze volgens Steentoets groot is (18% groter stijghoogteverschil door de overgang). Bij een golfsteilheid van 3% en 4% is de invloed een factor anderhalf kleiner dan volgens Steentoets.
    – Bij het toenemen van de diepte van de overgang, voorbij het punt waar het stijghoogteverschil het grootste is, daalt het stijghoogteverschil minder snel dan volgens de huidige versie van Steentoets. Daardoor zal de maatgevende waterstand voor een steenzetting iets hoger komen te liggen.

Het eerste en tweede punt uit deze lijst maken dat de steenzetting iets minder dik hoeft te zijn. Het laatste punt werkt echter andersom en vergt in de meeste gevallen een iets dikkere steenzetting, omdat de maatgevende waterstand iets hoger wordt en de golven bij een hogere waterstand meestal iets groter zijn. In de meeste gevallen zal het netto-effect van deze drie punten positief zijn: de steenzetting hoeft minder dik te zijn. Er zijn aanbevelingen gedaan voor aanpassing van Steentoets.

 

Rapporten

Stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen

Stabiliteit van niet ingegoten Noorse steen

Stabiliteit van steenzettingen bij een overgangsconstructie

Handreiking Steenbekleding

Lees hier onze factsheet met meer informatie.

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl