Ga naar boven

Twee Kleirijperijen
In het onderzoek binnen het demonstratieproject Brede Groene Dijk richt waterschap Hunze en Aa’s zich op het vinden van antwoord op de vraag of zout slib geschikt gemaakt kan worden om een zeedijk mee te versterken. Op twee locaties zijn inmiddels Kleirijperijen aangelegd. De binnendijkse Kleirijperij op het industrieterrein van Farmsum is voor de zomer al gevuld met slib uit de haven van Delfzijl. Na de zomer is de buitendijkse Kleirijperij op de kwelder bij de Carel Coenraadpolder aangelegd. Hiervoor is klei gebruikt dat in het voorjaar uit diezelfde kwelder is gegraven. In de Kleirijperij op de kwelder wordt slib uit polder Breebaart gerijpt tot dijkenklei.

Foto: gevulde Kleirijperij op industrieterrein Farmsum

Slib uit polder Breebaart
Het slib dat uit het natuurgebied polder Breebaart komt, zal Het Groninger Landschap begin 2019 baggeren en via een persleiding naar de Kleirijperij op de kwelder transporteren. Doordat de polder in verbinding staat met de Eems-Dollard, heeft zich in de loop der jaren een grote sliblaag gevormd. Door dit te baggeren ontstaat weer een gevarieerd natuurgebied en kan het de komende jaren opnieuw slib invangen. Dit levert een bijdrage aan het oplossen van de vertroebeling van het estuarium van de Eems-Dollard.

Kleirijperij op de kwelder
Nadat Het Groninger Landschap het zoute slib uit Breebaart richting de Kleirijperij heeft getransporteerd, bewerkt Ecoshape het totdat het dijkenklei is. Dit gebeurt in tien vakken waarin met verschillende technieken wordt onderzocht welke methode het beste werkt. Het rijpen van het slib (vooral ontwateren en ontzilten) duurt enkele jaren, waarna er samen met de klei uit de andere Kleirijperij en de klei van de kwelder door Hunze en Aa’s een demonstratiedijk van 1 km wordt gemaakt. De aanleg van deze kilometer start in 2021. Deze brede groene dijk wordt daarna tot en met 2024 gemonitord, waarna de balans kan worden opgemaakt met het antwoord op de vraag: kunnen we van zout slib een veilige dijk bouwen?

Foto: depot voor Kleirijperij op de kwelder in aanleg

Voorbereiding aanleg 1 km Brede Groene Dijk

Evaluatie van vorige fasen
Het graven van klei van de kwelder en het aanleggen en vullen van de kleirijperijdepots en het uitvoeren van onderzoek binnen de Kleirijperij vormen fasen 1 en 2 van het demonstratieproject Brede Groene Dijk. Het daadwerkelijk aanleggen van die Brede Groene Dijk en de voorbereiding die daarbij hoort vormen fase 3. Hunze en Aa’s is inmiddels gestart met deze voorbereiding. Onderdeel hiervan is dat fasen 1 en 2 zijn geëvalueerd. Aan partners en betrokkenen is gevraagd wat sterke en zwakke punten waren van de doorlopen processen. Belangrijkste uitkomst is dat de partners en belanghebbenden goed zijn betrokken bij het ontwerp- en besluitvormingsproces. Ook de koppeling van het project aan het programma Eems-Dollard 2050 heeft bijgedragen aan draagvlak: het project draag bij aan een hoger doel, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de Eems-Dollard.

Voorbereiding van fase 3
Met de opmerkingen uit de evaluatie wordt rekening gehouden in het bepalen van de te volgen route binnen fase 3: de realisatie van de 1 km demonstratiedijk. Bij het doorlopen van het ontwerp- en vergunningenproces in fase 3 wordt daarom de lijn uit vorige fasen doorgetrokken: het vroeg betrekken van belanghebbenden en samenwerken met partners.

Bekijk hier ook onze factsheet

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl