Ga naar boven

Brede Groene dijk

De ‘Brede Groene Dijk’ is een dijk die wordt opgebouwd uit klei, lokaal gewonnen uit polder, kwelder of zee. De verwachting is dat gebruik van lokaal gewonnen klei leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van traditionele dijkversterkingen met asfaltbekleding (Alterra, 2013). Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat een aanpak om de haalbaarheid van genoemde vormen van kleiwinning en toepasbaarheid van deze klei in een dijk te toetsen. Voor de aanleg van een Brede Groene Dijk is echter veel klei nodig. Door aangescherpte natuurregelgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat klei op de kwelder te winnen is, zoals dat in het verleden gebeurde. Daarom moet gezocht worden naar kleibronnen. Dit noodzaakt een pilotproject waarin wordt onderzocht:

  1. of de benodigde klei lokaal (op de kwelder, in een binnendijkse natuurpolder of uit baggerslib) kan worden gewonnen
  2. en of dit veilig, duurzaam en kostenefficiënt toepasbaar is in een Brede Groene Dijk.
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl