Ga naar boven

Brede Groene dijk

Wat houdt een ‘Brede Groene Dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Brede dijk gemaakt met lokaal gewonnen klei
De ‘Brede Groene Dijk’ is een brede dijk met een flauw talud en grasbekleding. Omdat er voor zo’n dijk heel veel klei nodig is, kijkt waterschap Hunze en Aa’s of die klei lokaal gewonnen kan worden. Klei gemaakt van slib uit de polder, van de kwelder en uit de zee. De verwachting is dat gebruik van lokaal gewonnen klei leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van traditionele dijkversterkingen met asfaltbekleding (Alterra, 2013).

Een pilot in een pilot
De vraag voor Hunze en Aa’s is dus niet alleen of de aanleg van een Brede Groene Dijk een goede oplossing zou kunnen zijn, maar ook of de versterking mogelijk is met deze lokaal gewonnen klei. Met andere woorden of de klei gemaakt van het slib uit de voorliggende kwelder, uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl toepasbaar is voor deze manier van dijkversterking. Het gaat dus om twee pilots in één. De pilot Kleirijperij voert Hunze en Aa’s uit met meerdere partijen.

Demonstratieproject Brede Groene Dijk
Voor dit demonstratieproject wordt 1 km zeedijk op deze manier aangelegd. Dit wordt vervolgens 3 jaar lang getoetst en gemonitord. Geeft dit een positief resultaat, dan volgt er meer. Niet alleen de zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens zal op deze manier worden versterkt. Het is dan ook een voorbeeld voor anderen.

Fase 3 is nu in voorbereiding. Samen met partners en belanghebbenden wordt het ontwerp gemaakt voor de 1 km dijk.  Tevens wordt onderzocht of en hoe kan worden gewerkt in Natura2000 gebied.

Meer over werken in Natura2000 gebied vindt je hier.

Planning van het project
Het project is opgedeeld in 3 fases:
• Fase 1, voorjaar 2018 (afgerond): Het afgraven van kwelderklei voor de (om)bouw van het kleidepot is gecombineerd met de aanleg van een klutenplas. Zo blijven de natuurwaarden in balans.
• Fase 2,  zomer 2018 tot 2021 (in uitvoering): Het aanleggen van het kleidepot waarin het slib uit polder Breebaart op verschillende manier wordt gerijpt tot klei.
• Fase 3, 2021 tot 2024: Het aanpassen en toetsen van 1 km zeedijk tot Brede Groene Dijk.

Meer weten?
Voor het laatste nieuws over de voortgang van het demonstratieproject verwijzen we graag naar de projectsite.
Of bekijk hier onze factsheet.

Resultaten

Evaluatie fase 1 en 2 BGD – definitief

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl