Ga naar boven

Brede Groene dijk

Wat houdt een ‘Brede Groene Dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Een dijk gemaakt met lokale klei
De ‘Brede Groene Dijk’ is een dijk die wordt opgebouwd uit klei, lokaal gewonnen uit polder, kwelder of zee. De verwachting is dat gebruik van lokaal gewonnen klei leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van traditionele dijkversterkingen met asfaltbekleding (Alterra, 2013).

Het POV- onderzoek
Het onderzoeksvoorstel bevat een aanpak om de haalbaarheid van genoemde vormen van kleiwinning en toepasbaarheid van deze klei in een dijk te toetsen. Voor de aanleg van een Brede Groene Dijk is echter veel klei nodig. Door aangescherpte natuurregelgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat klei op de kwelder te winnen is, zoals dat in het verleden gebeurde. Daarom moet gezocht worden naar kleibronnen. Dit noodzaakt een pilotproject waarin wordt onderzocht:
– of de benodigde klei lokaal (op de kwelder, in een binnendijkse natuurpolder of uit baggerslib) kan worden gewonnen;
– en of dit veilig, duurzaam en kostenefficiënt toepasbaar is in een Brede Groene Dijk.

Demonstratieproject de Brede Groene Dijk van Waterschap Hunze & Aa’s
De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject van Hunze en Aa’s. Daarom wordt in eerste instantie 1 km zeedijk aangelegd. Geeft dit een positief resultaat, dan volgt meer dijkversterking.  De zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet volgens de normen worden versterkt. Als deze dijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Het waterschap heeft echter voorkeur voor een innovatieve en meer natuurlijke dijk, een Brede Groene Dijk. Als het demonstratieproject slaagt, volgen er meer kilometers Brede Groene Dijk.

Planning van het project
Het project is opgedeeld in 3 fases. Fase 1, de aanleg van de Klutenplas is inmiddels afgerond. In het voorjaar van 2018 is gestart met fase 2: kleirijperij. Dit duurt tot ongeveer 2021. Met de klei uit de kleirijperijen wordt de dijk over 1 km omgebouwd tot een demonstratiedijk. In 1 km wordt getest of een Brede Groene Dijk gemaakt van slib uit de omgeving sterk genoeg is om aan de normen te voldoen. Van 2021 tot 2024 wordt deze demonstratiedijk getest en gemonitord. Zijn de uitkomsten positief dan wordt de dijk  van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Dollard – totaal 12,5 km – omgebouwd tot een Brede Groene Dijk

Meer weten?
Voor het laatste nieuws over de voortgang van het demonstratieproject verwijzen we graag naar de projectsite.

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl