Ga naar boven

Dijk met voorland

Het voorland in Groningen en Friesland bestaat voor grote delen uit kwelders. Uit studies (o.a. Een dijk van een Kwelder, Jantsje van Loon) is gebleken dat deze voorlanden bij bepaalde waterstanden een aantoonbare golfreducerende werking hebben. Gebleken is dat in de eerste tientallen meters de golfreductie plaats vindt. Voor een significante bijdrage is in elk geval een 10 tot 80 meter brede strook nodig. Momenteel worden kwelders niet volledig meegenomen bij het toetsen van de dijk of is niet overal een kwelder aanwezig. Gezien de waterkerende capaciteit van kwelders en de potentiële waterkerende maatregelen die genomen kunnen worden op de kwelder is het erg interessant te evalueren waar en op welke wijze kwelders ingezet kunnen worden om de waterveiligheid te vergroten en hoe deze veiligheidsfunctie geoperationaliseerd kan worden. Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat een aanpak om:

  1. maatregelen aan de kwelder, die een bijdrage kunnen leveren aan de waterveiligheid in de praktijk te onderzoeken.
  2. een uniform instrumentarium te ontwikkelen voor de toetsing, de inrichting en het beheer en onderhoud van de kwelder.

De hoofddoelstelling van de verkenning Dijk met Voorland is tweeledig:

  1. Kennis vergaren aan de hand van één of meerdere fysieke onderzoeken en aanvullend onderzoek over de toepasbaarheid van het concept Dijk met Voorland langs dijkring 6.
  2. Onderzoeken of, onder de randvoorwaarden en uitgangspunten, dit concept meer sober en doelmatig (goedkoper en sneller) kan worden uitgevoerd dan de traditionele dijkversterking.
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl