Ga naar boven

Dubbele dijk

Wat houdt een ‘Dubbele dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Het concept Dubbele Dijk wordt verwerkt in het project Eemshaven-Delfzijl. Zie het filmpje om te zien wat ze daar allemaal doen.

Het onderzoek
Het principe van de Dubbele dijk is, dat niet één, maar twee dijken de veiligheid van het achterland waarborgen. Voor dit systeem is binnen het nieuwe OI/WBI nog geen veiligheidsconcept beschikbaar. In februari 2017 is het waterschap gestart met het ontwikkelen van dit concept. Zij wordt daarbij ondersteund door het Kennisplatform Risicobenadering en een expert van RWS WVL. Tevens is in het tweede kwartaal van 2017 gestart met de beantwoording van de onderzoeksvragen uit de POV-W.

Het pilotproject Dubbele dijk is meegekoppeld als demonstratieproject bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Het Waterschap heeft op 9 juli 2016 de combinatie Ommelanderdiek (Boskalis NL, KWS Infra) opdracht verleend tot uitvoering van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Na de zomer van 2017 starten de eerste werkzaamheden in het werkgebied van de Dubbele dijk.

Waarom doen we dit onderzoek?
Vanuit het Deltaprogramma 2015 is geconstateerd dat de kustzone richting 2050/2100 anders ingericht moet worden om mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging en bodemdaling. Het onderzoek Dubbele dijk richt zich op het toekomstbestendig inrichten van de kustzone. Bij een Dubbele dijk wordt een tweede (lagere) dijk in het achterland aangelegd. De combinatie van twee dijken is een veelbelovend concept om de waterveiligheid te borgen. Via getijdeduikers kan zout water vrij in en uit het tussengebied stromen. Door de toepassing van zilte teelten en aquacultuur vergroot dit tussengebied haar economische waarde.

De Dubbele dijk geeft daarmee invulling aan drie doelen
1. Duurzame en klimaatbestendige kustverdediging gericht op meegroeien met de zeespiegel.
2. Innovatie landbouw stimuleren door zilte teelten.
3. Natuurontwikkeling en slibinvang uit het Eems-Dollard estuarium.

Samenwerking provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest
De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest voeren het project dubbele dijk gezamenlijk uit. Daarbij is het waterschap verantwoordelijk voor de dijk en de provincie voor het tussengebied.

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest: Dubbele Dijk in de praktijk
Waterschap Noorderzijlvest voert op dit moment de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl uit. In dit dijkverbeteringsproject maakt waterschap Noorderzijlvest een tweede dijk achter de huidige dijk, samen zorgen deze twee dijken voor de waterveiligheid als  dubbele dijk. Deze dijk is goed voor de veiligheid, maar ook voor de natuur, landbouw en recreatie. Tussen de dijken komen twee polders. In de eerste polder wordt slib gevangen en is er ruimte voor natuur. In de tweede polder is ruimte voor vernieuwende zilte landbouw. Tussen de dijken komt een ruimte van ongeveer 50 hectare waar men kokkels gaat verbouwen en planten, bijvoorbeeld zeekraal.

Het project geeft regelmatig een update via hun youtubekanaal. De laatste is van voor de zomer, hieronder is het laatste filmpje te zien. Wil je meer zien? Klik dan hier voor de overige filmpjes.

Meer weten?
Op de projectsite vindt u meer informatie. Ook vindt u meer informatie op de website van de provincie Groningen. Of bekijk hier onze factsheet.

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl