Ga naar boven

Geulmanagement

Met geulmanagement wordt sneller geanticipeerd op de morfologische ontwikkeling van de Waddenzee. Met ‘zachte’ maatregelen, zoals morfologisch baggeren en/of zandsuppleties, wordt de betreffende geul op grotere afstand gehouden van de kust. De morfologie van de Waddenzeebodem is voortdurend in ontwikkeling onder invloed van het getij en het menselijk handelen. Getijdegeulen verplaatsen zich op een aantal locaties richting het land. Als hier niets aan gedaan wordt worden de belendende dijken ondermijnd. In de huidige situatie wordt dit voorkomen door het onderwatertalud met hard materiaal (meestal staalslakken of stortsteen) te versterken. Dit zijn echter tijdelijke en bovendien kostbare en niet-natuurvriendelijke oplossingen. Daarnaast speelt een beheersvraagstuk. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de geulen in de kombergingsgebieden (zie scope). De Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de dijk. Geulmanagement heeft betrekking op beide. In de huidige situatie wordt pas ingegrepen als er een veiligheidsrisico is. Als een geul te dicht bij de dijk is treedt een noodprocedure in werking. De vraag doet zich voor of het niet mogelijk is sneller te anticiperen op de morfologische ontwikkeling van de Waddenzee en met ‘zachte’ maatregelen de betreffende geul op grotere afstand te houden van de kust. Daardoor wordt het aanbrengen van kostbaar en onnatuurlijk materiaal in de Waddenzee vermeden. Mogelijk is het ook een oplossing met langere houdbaarheid. Daarnaast is het wenselijk beheerafspraken (wie bepaalt en wie betaalt?) te maken indien met geulmanagement geanticipeerd wordt op het ontstaan van een veiligheidsrisico. In het recente verleden heeft zich een aantal noodsituaties voorgedaan waarbij moest worden ingegrepen om schade aan de primaire kering te voorkomen (Amelandergat, Afsluitdijk, Den Helder). Actueel langs dijkring 6 is de problematiek bij Vierhuizengat waar zich een zeer diepe geul gevormd heeft die richting de kust beweegt. Om te bepalen of deze innovatieve manier van dijkversterking/beheer breed toepasbaar is en kan worden doorvertaald naar de rest van Nederland moet deze uitwerking vlot worden opgepakt. Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat een plan van aanpak voor het inzichtelijk maken van de haalbaarheid van ‘geulmanagement’ als onderdeel van het HWBP-programma.

 

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl