Ga naar boven

HR effectiviteit Voorlanden

In het onderzoek Effectiviteit Voorlanden HR is onder andere onderzocht of vegetatie op de voorlanden nog een specifieke bijdrage levert voor de waterveiligheid, bovenop de modellen die er al zijn. Hierbij is specifiek rekening gehouden met de Fries-Groningse Voorlanden. Ook is er gekeken naar de toepassingsgerichte uitwerking op de betekenis van de uitkomsten voor het HWBP-versterkingsproject Koehool – Lauwersmeer. Voor de conclusies van dit onderzoek en de gebruikte methoden komt in 2018 een handreiking beschikbaar deze kunt u dan via deze site downloaden.

Doel en onderzoek
Doel van het onderzoek is het geven van inzicht in het effect van een voorland op de maatgevende belasting van de achterliggende waterkering en de wijze waarop dit effect, met het oog op zowel de beoordeling als het ontwerp van de achterliggende dijk, op een goede manier in rekening moet worden gebracht. Het in rekening brengen van voorlanden levert potentieel een kostenbesparing op ten opzichte van een situatie waarbij dit niet (voldoende) gebeurt. De belasting op de achter-liggende kering neemt immers af door golfhoogtereductie over een al dan niet begroeid voorland.
De voorlanden die worden beschouwd in deze studie zijn de wat hoger liggende voorlanden.
De buitenrand van het voorland is in deze studie gedefinieerd als de NAP+1,0 m dieptecontour. Dit is bij benadering het niveau waarboven de kweldervegetatie zich vestigt.

Dit type voorland komt langs de gehele Fries-Groningse waddenzeekust voor en ook de dominante belastingcondities (opstuwing bij noordwestenwind, met diepte-gelimiteerde golven) zijn voor Friesland en Groningen vergelijkbaar. Dit maakt dat de resultaten van dit onderzoek voor de gehele Fries-Groningse Waddenzeekunst gebruikt kunnen worden.

Qua verdieping is gekeken naar de validatie van de SWAN-golfrandvoorwaarden (SWAN is een model dat golfrandvoorwaarden berekent) op het 50 m punt vlak voor de dijk, de invloed van voorlanden (kwelders) op de golfperiode, de stabiliteit van de vegetatie tijdens maatgevende omstandigheden en het effect van voorlanden op de maatgevende belastingen voor de dimensionering van de bekleding.

In het kader van de toepassingsgerichte uitwerking is aansluitend ingegaan op de betekenis van de uitkomsten voor het HWBP-versterkingsproject Koehool – Lauwersmeer.

Van effectiviteit naar proces Dijk met Voorland
De technische uitkomsten van dit onderzoek helpen een waterschap met beslissen of een gebied met voorlanden zich leent voor een specifiek gebiedsproces rondom beheer en onderhoud. Daar ligt ook de link met het Procesonderzoek Dijk met Voorland. In Dijk met Voorland gaat de POV Waddenzeedijken onderzoeken of je in een bepaald gebied met de betrokken partijen voor beheer en onderhoud tot een gezamenlijke visie kan komen met betrekking tot beheer en onderhoud. Voor meer informatie zie Proces Dijk met Voorland.

Voor de onderzoeksrapportage Effectiviteit Voorlanden, klik hier.

Planning
Het onderzoek naar Effectiviteit Voorlanden is afgerond. Het tweede deel van 2018 wordt gebruikt voor fase E. In deze fase worden producten opgeleverd en resultaten gedeeld. TevensĀ is in 2018 het onderzoek Proces Dijk met Voorland opgestart en hierin zullen de resultaten van dit onderzoek worden meegenomen waar mogelijk.

Lees hier onze factsheet.

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl