Ga naar boven

Het HWBP stelt €641.370 euro beschikbaar voor een pilot binnen het onderzoek Gras- en kleibekleding. De pilot bestaat uit het aanleggen van proefvakken en het doen van golfoploopproeven. Op 4 september kreeg waterschap Hunze & Aa’s de beschikking uitgereikt. Zij voeren dit onderzoek uit.

Links: Hillbrand Sinnema, dagelijks bestuurder Hunze & Aa’s en stuurgroeplid van de POV-Waddenzeedijken. Rechts: Erik Wagener, directeur HWBP

Vier proefvakken op de Waddenzeedijk
Op de buitenkant van de zeedijk worden vier proefvakken aangelegd met nieuw ontwikkelde grasmengsels op de volgende locaties:
• nabij de pilotlocatie Brede Groene Dijk (bij waterschap Hunze en Aa’s);
• ter hoogte van het Chemiepark Delfzijl (bij waterschap Hunze en Aa’s);
• op de Emmapolderdijk direct ten westen van Eemshaven (bij waterschap Noorderzijlvest);
• op de Slachterdyk (bij Wetterskip Fryslân).

Doel van de proefvakken is om nieuwe grasmengsels en soortensamenstellingen te beproeven op dichtheid en erosiebestendigheid, ten opzichte van de huidige grasmat. De proefvakken worden in het voorjaar van 2019 aangelegd en ingezaaid. De vakken worden 5 jaar in stand gehouden en opgenomen in het huidig beheer- en onderhoud programma, hiervoor worden afspraken gemaakt met de beheerders.

Golfoploopproeven in het stormseizoen
In het najaar gaan we de bestaande grasmat naast de proefvakken testen met een golfoploopproef. Hierbij gaan we golven simuleren op de dijk, totdat de grasmat kapot gaat. Dit is een nulmeting om te bepalen hoe sterk de huidige grasmat is. De resultaten uit deze meting vergelijken we over 4 tot 5 jaar met de resultaten uit de golfoploopproeven die worden uitgevoerd op de grasmengsels in de proefvakken. Uiteraard doen we deze proef in overleg met onze beheerders en is de waterveiligheid ten alle tijden gegarandeerd.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl