Ga naar boven

Denken, Delen, Doen!

De afgelopen vier jaar zijn er onder de vlag van de POV Waddenzeedijken dertien onderzoeken uitgevoerd, waarbij er is gekeken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen aan de Waddenzeedijken sneller en goedkoper uit te kunnen voeren. Dat vraagt om innovaties, een goede samenwerking met andere partijen en bestuurlijk lef. Wat is er uit deze onderzoeken gekomen? En wat hebben wij er van geleerd? Tijdens de Kennis2Daagse delen we onze resultaten. Maar gaan we ook doen. Samen met u. Tijdens interactieve werksessies gaan we graag gezamenlijk in op vraagstukken van nieuwe HWBP projecten. En passen we het geleerde uit de POV-W onderzoeken toe. Denkt, deelt en doet u mee?

Programma

Woensdag 9 oktober
Op woensdag nemen we u graag mee naar de Waddenzeekust om een kijkje te nemen bij enkele pilotprojecten van de POV-Waddenzeedijken. U kunt kiezen uit twee excursies. We bieden u ook een vrijblijvend avondprogramma aan.

12.00 – 18.00 uur Excursie naar de Groningse Waddenzeekust
We bezoeken onder andere de Brede Groene Dijk met kleirijperij, rijden via Delfzijl naar de Dubbele Dijk en laten u de Rijke Dijk zien. Verschillende sprekers zullen u in de bus vertellen over het gebied, de POV-W onderzoeken en de pilotprojecten in uitvoering.

* U kunt ook om 12.45 uur opstappen bij P&R Hoogkerk (nabij Groningen). De bus zet u daar rond 17.15 uur weer af.
13.00 – 18.00 uur Excursie naar de Friese Waddenzeekust
We rijden naar de Friese Waddenzeedijk en nemen een kijkje bij de proefvakken asfaltbekleding, we doen gemaal Vijfhuizen aan en zijn te gast in het kweldercentrum van It Fryske Gae. Trek stevige wandelschoenen aan, want een wandeling over het voorland staat eveneens op het programma.
18.00 – 19.00 uur Herfstbuffet in het waterschapshuis van Wetterskip Fryslân
19.00 – 20.30 uur Stadswandeling door Leeuwarden
20.30 – 22.30 uur Borrel in de Friesche Club in Leeuwarden

U kunt, op eigen kosten, overnachten in het Westcord WTC Leeuwarden, waar de volgende dag het congres plaatsvindt.

Het congres

Donderdag 10 oktober: Westcord WTC in Leeuwarden
Tijdens het congres kunt u deelnemen aan verschillende werksessies en masterclasses. In de werksessies koppelen we de POV-W innovatie aan een lopende of te starten HWBP-project uit de regio of elders in Nederland. Het doel is om onze (generieke) resultaten breed te delen en aan de hand van een case meteen toe te passen.

De masterclasses hebben een praktische insteek waarbij opgedane kennis wordt gedeeld, handvaten worden gegeven voor het dagelijkse werk aan de dijk en ingestoken wordt op processen.

Tijdens de bestuurlijke sessie worden de resultaten van alle onderzoeken besproken. Deze sessie is niet plenair, maar wel door ieder die wil bij te wonen.

U kunt in totaal meedoen aan drie werksessies en/of masterclasses. U hoeft zich hier van te voren niet voor in te schrijven

9.30 – 10.00 uur Ontvangst
10.00 – 10.15 uur Start door dagvoorzitter (Jaap Jepma), Peter Glas, Erik Wagener en de drie noordelijke waterschapsbestuurders worden op het podium uitgenodigd.
10.15 – 10.45 uur Key note spreker (Kevin Weijers)
10.45 – 12.00 uur Werksessies en masterclasses – ronde 1
Dijk met voorland & HR voorlanden

Het voorland in Groningen en Friesland bestaat voor grote delen uit kwelders. Uit studies is gebleken dat deze voorlanden bij bepaalde waterstanden een aantoonbare golfreducerende werking hebben. Uit het onderzoek van de POV-W is de aantoonbare golfreducerende werking ook gebleken. Momenteel worden kwelders niet volledig meegenomen bij het beoordelen en ontwerpen van de dijk. Gezien de waterkerende capaciteit van kwelders en de potentiele waterkerende maatregelen die genomen kunnen worden op de kwelder is het erg interessant te evalueren waar en op welke wijze kwelders ingezet kunnen worden om de waterveiligheid te vergroten, maar ook welk beheer en onderhoud hierbij hoort. Daar zijn vaak verschillende partijen bij betrokken. Hoe ga je die samenwerking constructief aan? Bijvoorbeeld binnen het dijkversterkingsproject Koelhool-Lauwermeer? Denk en praat mee!
Dubbele Dijk

Al heel wat nationale en internationale delegaties reisden af naar Bierum in Groningen om te kijken bij de Dubbele Dijk. Met dit concept worden opgaven van zowel waterschap als provincie gecombineerd. Niet één, maar twee dijken zorgen voor waterveiligheid. Tussen de dijken ontstaat een stuk land waar plek is voor zilte teelten, natuurontwikkeling en slibinvang. Wij hebben ervaren dat het combineren van opgaven mogelijk is, maar ook lastig. We laten zien waar je tegenaan loopt en hoe je samen de eindstreep haalt. Het concept richt zich op het toekomstbestendig inrichten van onze kustzone. Meegroeien met zeespiegelstijging en bodemdaling. Kunnen we oude slaperdijken en zeedijken hiervoor gebruiken? Denk mee of dit in Groningen perspectief biedt!
Steenbekleding (masterclass)

Steenbekleding op de Waddenzeedijk bestaat uit ingegoten en niet-ingegoten Noorse steen. De overgangen van het ene materiaal naar het andere zijn de zwakste schakels in de bekleding. Daar is de kans op schade het grootst. De huidige toetsmethodes voor steenbekleding worden door beheerders als zeer conservatief beschouwd. Het doel van dit POV-W onderzoek was om te kijken of steenbekleding in het verleden wellicht te zwaar ontworpen is, of dat het te snel worden afgekeurd. Wanneer de rekenregels bijgesteld kunnen worden zodat de steenbekleding minder zwaar ontworpen hoeft te worden, of minder snel afgekeurd hoeft te worden kan dat veel geld besparen. Hoe hebben we de steenbekleding getoetst? En wat is het resultaat? Maar ook, hoe inspecteer je de steenbekleding met deze nieuwe kennis? Vraagstukken die tijdens deze masterclass centraal staan.
Werken in Natura2000 gebied

In het noorden grenzen alle zeedijken aan het N2000 gebied De Waddenzee. Dat is soms een reden om niet naar buiten te verbeteren. Echter er zijn wel mogelijkheden om dit doen, daarvoor moet je als project de samenwerking opzoeken en met stakeholders op zoek gaan naar de ‘grote groene plus’. Hoe staat het bevoegd gezag hierin en hoe pas je dit toe in je eigen project? Dat hebben we onderzocht. Na een korte uitleg over de resultaten van het onderzoek, gebruiken we die gelijk om de proef op de som te doen bij een lopende dijkverbetering. We gaan omgevingsmanagers Eddi en Peter helpen door te kijken of zij daadwerkelijk een grote groene plus creëren èn of het proces dat ze doorlopen compleet is. De dijkverbetering Lauwersmeer – Vierhuizergat is aan het einde van de verkenning, aan het einde van het jaar wordt hun VKA gekozen.
Bestuurlijke samenwerking

Tijdens een rondetafelgesprek kijken Peter Glas (Deltaprogramma), Erik Wagener (HWBP), Bé de Winter (Wetterskip Fryslân), Tjip Douwstra (Hunze en Aa’s) en Eisse Luitjens (Noorderzijlvest) onder begeleiding van tafelheer Jaap Jepma, terug op het begin van de samenwerking, het proces, de successen en geleerde punten en praten ze verder over hoe we de samenwerking vast willen en kunnen houden. Maar ook hoe onze ervaringen op dat gebied waardevol kunnen zijn voor andere HWBP projecten. Hoe brengen we dat landelijk verder? De informele setting nodigt uit tot vragen stellen vanuit het publiek. Benieuwd naar de bestuurlijke ervaringen, schuif dan ook aan!
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.15 uur Werksessies en masterclasses – ronde 2
Rijke Dijk

en dijk is meer dan een waterkering alleen. De basis voor het proces naar een dijk 3.0 is conceptueel denken; iedere dijk wordt een Rijke Dijk! Als dijkbeheerder betekent dat samenwerken met de omgeving en werken van grof naar fijn; beginnen met conceptueel denken om vervolgens toe te werken naar concrete maatregelen. Wat is een Rijke Dijk? En hoe doorloop je samen dat proces? We gaan dat tijdens deze workshop samen ondervinden door het concept toe te passen op het dijktraject Koehool-Lauwersmeer. Ontwerpt u mee?
Multifunctionele Dijk

Een multifunctionele dijk combineert verschillende maatschappelijke functies met de primaire functie van een dijk; het keren van water. Van uitkijkpunt tot windmolens op de dijk; het betreft doorgaans aanvullende wensen of opgaven vanuit de omgeving. Daarmee is het grote verschil met andere innovatieve dijken, dat een Multifunctionele Dijk niet altijd vanuit een waterveiligheidsopgave ontstaat. Het voordeel is echter dat het zo soms mogelijk is om aanvullende financiering te vinden voor extra opties bij de versterking van de dijk. Ook dragen koppelkansen bij aan maatschappelijk draagvlak. Stel we passen het concept toe op de te versterken Lauwersmeerdijk, wat levert dat dan op? Tijdens deze workshop denken we in kansen en maken we gezamenlijk een inschatting. Geeft u het projectteam van de Lauwersmeerdijk nog een paar goede ideeën mee?
Gras- en Kleibekleding (masterclass)

Op de Waddenzeedijk en ook in de rest van Nederland zijn veel dijktrajecten, waarbij de bovenliggende grasbekleding is afgetoetst. Het vermoeden bestond dat de aanwezige grasmat op dijken meer sterkte kan worden toebedeeld dan in de huidige toetsingen wordt meegenomen. Als dat zo is, hoeven de bestaande dijken niet of in mindere mate aangepast te worden. In het POV-W onderzoek naar gras- en kleibekleding zijn de huidige grasbekledingen geïnventariseerd en zijn er nieuwe grasmengsels ontwikkeld om de graszoden erosiebestendiger te maken. Deze hebben we ingezaaid in verschillende proefvakken. Tijdens de masterclass gaan we in op hoe het nou zit met de sterkte van gras. Wat en hoe is er getest en wat zijn de (verwachte) resultaten? En wat kun je hier als dijkbeheerder aan hebben?
Risicoanalyse Hydraulische Randvoorwaarden

Stel, je bent bestuurder bij waterschap Hunze en Aa’s. Na de pilot Brede Groene Dijk, gaat jouw waterschap nog 12 kilometer dijk op eenzelfde manier verbeteren (traject Kerkhovenpolder – Duitse grens). Uit het POV-W onderzoek Risicoanalyse HR komen prikkelende resultaten en nieuwe inzichten (soms wetenschappelijk nog niet geheel stabiel) die in het ontwerp meegenomen zouden kunnen worden voordat dit is opgenomen in het BOI (WBI/OI). Ontwerpen we de dijk dan minder hoog of niet? Dit soort besluiten verlangen doorleven van de situatie en durven keuzes te maken. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers de pet op van de waterschapsbestuurder. We gaan met elkaar de discussie aan en zetten alle pro’s en con’s op een rij. Tot welk advies voor Hunze en Aa’s kom jij?
14.15 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15.45 uur Werksessies en masterclasses – ronde 3
Brede Groene Dijk

Een Brede Groene Dijk is een dijk met een flauw talud en met grasbekleding. Voor de aanleg van zo’n dijk is veel klei nodig. Vanwege de grote hoeveelheid klei die nodig is, loont het om die klei lokaal te winnen. Dit kan klei zijn die is gemaakt van slib uit een binnendijkse brakwater natuurpolder of slib uit zee of de voorliggende kwelder. Maar als dat tot Natura2000 gebied behoort, is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het project dijkversterking Wijk bij Duurstede – Ameronge heeft hier ook mee te maken. Samenwerking en partnerschap zijn sleutelwoorden in dit traject. Hoe kun je met elkaar minder vanuit nauwe kaders van bijvoorbeeld wet- en regelgeving kijken en meer naar kansen? We nodigen u uit hierover mee te denken!
Overslagbestendige dijk

Een overslagbestendige dijk neemt niet alleen gemiddeld minder ruimte in, maar is ook duurzamer omdat er minder schaarse grondstoffen nodig zijn. Daarnaast is er meer belevingswaarde vanwege de lagere kruin en zijn over het algemeen de kosten van de dijkverbetering lager. Flinke voordelen, zo op het eerste gezicht. Maar kun je een dijk zomaar overslagbestendig maken? Wat is daar technisch voor nodig? En zit die omgeving er eigenlijk wel op te wachten? Hoe en wanneer communiceer je daarover? De belangrijkste les uit dit POV-W onderzoek: hoeveel water over een dijk mag en kan bepaal je samen! En dat is precies wat we aan de hand van een echte case, de Stenendijk te Hasselt, tijdens de workshop gezamenlijk gaan doen.
Asfaltbekleding (masterclass)

De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Dit komt onder andere door een verouderd kader. Een pakket van functionele eisen en bijbehorende testmethoden geeft meer ruimte voor verbeteringen van de asfaltdijkbekleding. Binnen het POV-W onderzoek is gewerkt aan een passende ontwerpmethode met een functionele leidraad die in lijn is met het WBI. Bovendien is er een testmethode ontwikkelt om innovatieve asfaltmengsels van aannemers te kunnen beoordelen. Deze wordt toegepast op de zes innovatieve oplossingen die vanuit de markt zijn aangedragen en in proefvakken worden aangelegd. Nieuwsgierig naar de bevindingen tot zo ver? Tijdens deze masterclass nemen we u mee in de aanpak, het proces en de tussentijdse resultaten. En de aannemers vertellen over hun oplossingen.
Geulmanagement

Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust liggen geulen vlak voor de kust. Als die te dicht naar de dijk toe ‘kruipen’ ontstaat er een risico op zettingsvloeiing en mogelijke instorting van de dijk. Dat hebben we tot nu toe opgelost met robuuste bestortingen van bijvoorbeeld staalslakken. We hebben onderzocht of dit niet anders kan. Met ‘building with nature’ maatregelen, waarbij meewerken met de natuur het uitgangspunt is in plaats van de natuur tegenwerken. Hieruit blijkt dat een natuurlijke oplossing niet altijd het beste is voor de ecologie. Als beheerders met elkaar en met stakeholders in gesprek gaan zorgt dat voor goede oplossingen en besluiten. Met name het proces en de knelpunten in kaart brengen helpt hierbij. Denk en praat tijdens deze workshop mee hoe we hier op regionaal niveau beheerafspraken over maken. We gebruiken hiervoor ook de nieuwste inzichten van de landelijke werkgroep zettingsvloeiing.
15.45 – 16.00 uur Plenaire afsluiting
16.00 – 17.00 uur Netwerkborrel

Inschrijven

De inschrijving voor de Kennis2Daagse is in principe gesloten. Mocht u toch nog graag willen deelnemen, neem dan contact op met Wilma Nabring: 06-82391635

© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl