Ga naar boven

Multifunctionele dijk

Bij een multifunctionele dijk worden verschillende maatschappelijke functies gecombineerd met de primaire functie van een dijk (waterkering). Hierbij kan worden gedacht aan energieopwekking (bv. windmolens), functies in het dijklichaam zelf (bv. restaurant, hotel, parkeergarage) en toegankelijkheid van de dijk ten behoeve van toerisme en recreatie (bv. padenstructuren, uitkijkpunten). Een groot verschil met veel andere innovatieve dijkconcepten is, dat de gedachte voor een multifunctionele dijk niet primair vanuit waterveiligheidsoverwegingen is ontstaan. De multifunctionele dijk is veelal het resultaat van wensen / plannen in de omgeving. De toegevoegde waarde van de multifunctionele dijk is met name te vinden in de koppelmogelijkheden met ontwikkelingen vanuit het gebied, en daarmee gepaard gaande mogelijkheden om aanvullende financiering te vinden voor de versterking van de dijk. Tevens wordt met de multifunctionele dijk een handreiking gedaan naar verschillende partijen die de dijk zien als een interessant object voor ontwikkelingen. Dit zorgt voor een groter maatschappelijk draagvlak voor de waterschappen als eigenaar en beheerder van de dijk. Ook kan dit leiden tot een soepeler / efficiënter proces met stakeholders in het gebied. Het dijkversterkingsproject Eemshaven-Delfzijl biedt ook de mogelijkheid om de multifunctionele Dijk concept direct in de praktijk toe passen, omdat externe financiering vanuit de gemeente Delfzijl (Project Marconi) hiervoor al beschikbaar is. Er is bestuurlijk draagvlak voor uitwerking van dit concept als onderdeel van het dijkversterkingsproject Eemshaven – Delfzijl. Voor het onderzoeksvoorstel van dit onderdeel wordt vooral ook gekeken worden naar vragen die leven bij andere multifunctionele dijkprojecten, om op basis van een praktijk voorbeeld generieke resultaten op te leveren.

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl