Ga naar boven
Op 11 april vindt in Rotterdam de landelijke Dijkwerkersdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Meters maken!’ De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het HWBP in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog; we gaan meters maken! Van 25 kilometer dijkversterking naar minimaal 50 kilometer per jaar vanaf 2020. De komende jaren zijn ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 kilometer waterkerende kunstwerken als urgent aangemerkt. Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk voor de versterking daarvan. Innovatie en samenwerking zijn cruciaal om de enorme opgave met elkaar te realiseren. En daarin hebben we de inzet en expertise van

Ga naar workshop rijke dijk op dijkwerkersdag >>
In het onderzoek Risicoanalyse Hydraulische Randvoorwaarden (HR) doen we onderzoek naar het effect dat het gedrag van stormen, de geometrie van de bodem en de interactie tussen water, wind en stroming hebben op dijken in het Waddengebied. De eerste twee fasen van het onderzoek zijn afgerond. Begin februari gaf de Stuurgroep goedkeuring voor het plan van aanpak van de volgende fase. Input voor rekenmodellen Deze fase (fase C) heeft als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de effecten van een aantal onzekerheden op de golfcondities, zoals die straks met het WBI2023 berekend worden. Na afloop van deze studie

Ga naar onderzoek risicoanalyse hr naar volgende fase >>
Op diverse plaatsen in de Waddenzee dreigt het gevaar dat een geul een dijk ondermijnt. Binnen het Deltaprogramma Wadden werken de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland daarom samen in het onderzoek Geulmanagement van de POV-Waddenzeedijken. Met het project is onderzocht of tijdig morfologisch ingrijpen (geulmanagement) kostbare en niet-natuurvriendelijke oplossingen met harde materialen kan voorkomen. Het hoofddoel van het onderzoek is de kansrijkheid van ‘zachte maatregelen’ verkennen. Onder zachte maatregelen verstaan we ingrepen met zand, zoals morfologisch baggeren of een geulwandsuppletie. De verkenning vond plaats rondom de Lauwersmeerdijk en het Vierhuizergat. Resultaat: harde en zachte maatregelen

Ga naar geulmanagement: wat te doen met een geul die naar de dijk kruipt? >>
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl