Ga naar boven
Waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân (de drie samenwerkingspartners in de POV Waddenzeedijken) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier grenzen aan het grootste Natura2000-gebied van Nederland: de Waddenzee. Dit is een bijzonder natuurgebied dat behouden moet blijven en waar mogelijk verbeterd moet worden. Daarnaast voldoet een groot aantal dijken langs de Waddenzee op een aantal locaties niet meer aan de wettelijke norm en moeten daarom verbeterd worden. Is het mogelijk om deze twee maatschappelijke opgaven te combineren en te werken aan twee opgaven tegelijkertijd in een Natura2000-gebied? In 2018 is dit dertiende onderzoek gestart binnen de POV Waddenzeedijken, omdat

Ga naar 6 stappen om werken in natura2000 gebied mogelijk te maken >>
Eén van de twaalf onderzoeken van de POV waddenzeedijken betreft de Overslagbestendige Dijk; een dijk waarbij onder extreme omstandigheden kleine hoeveelheden water over de dijk mogen slaan. Een klein beetje overslag is al langere tijd acceptabel. Per 1 januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnormering ingevoerd op basis van overstromingsrisico’s. De nieuwe benadering heeft gevolgen voor de vereiste kerende hoogte van een waterkering. In de praktijk betekent dit dat over het algemeen meer overslag kan worden toegestaan, dan op grond van de vorige norm. Van 0,1 l/s/m in de jaren tachtig van de vorige eeuw is de huidige trend 5 à

Ga naar hoeveel water er over de overslagbestendige dijk mag en kan bepaal je samen! >>
Eind juni verzamelden bestuurders van Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zich op het waterschapshuis in Veendam. Sommigen herkozen, andere nieuw in het waterschapsbestuur. En daardoor ook nog relatief onbekend met het HWBP en de Projectoverstijgende VerkenningWaddenzeedijken (POV-W). Erik Wagener, directeur bij het HWBP, nam hen mee in de opgaven waar we als land voor staan en de rol van het HWBP daarin. Om meters te kunnen maken is innovatie daarbij onontbeerlijk, stelde dhr. Wagener. En daarmee sloeg hij een mooie brug naar de POV-W die vervolgens werd toegelicht. Een van de ‘innovatieve’ concepten die deels onder de POV-W

Ga naar met bestuurders de dijk op >>
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl