Ga naar boven

Overslagbestendige dijk

Een van deze 7 concepten is de overslagbestendige dijk. Het huidige toegestane overslagdebiet is vastgesteld op 0,1 l/s/m. Bij een overslag bestendige dijk wordt het toegestane overslagdebiet verruimd. De dijk kan meer overslaand water verwerken zonder dat een bres in de dijk ontstaat. Dit gebeurt door bekleding en binnentalud te versterken en eventueel het binnentalud ook enigszins te verbreden. Een overslagbestendige dijk moet wel zo hoog en breed zijn dat alleen bij zeer zware stormen water over de dijk komt. Het toegestane overslagdebiet voor een overslagbestendige dijk, wordt vooraf bepaald en is mede afhankelijk van de dijkbekleding, de afwateringsmogelijkheden, de achterliggende functie(s) en de beschikbare fysieke ruimte. Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat een aanpak om:

  1. Kennis vergaren aan de hand van één of meerdere fysieke pilots en aanvullend onderzoek over de toepasbaarheid van het concept overslagbestendige dijk langs dijkring 6.
  2. Onderzoeken of, onder de randvoorwaarden en uitgangspunten, dit concept meer sober en doelmatig (goedkoper en sneller) kan worden uitgevoerd dan de traditionele dijkversterking.

Om deze hoofddoelstelling te realiseren moet een aantal onderzoeksvragen, welke worden uitgewerkt in het onderzoeksvoorstel, worden beantwoord.

 

Themabijeenkomsten

Eén keer in de twee maanden organiseert de POV-Waddenzeedijken een themamiddag. Tijdens deze themamiddag staat één onderzoek centraal. Deskundigen die zich bezighouden met het onderzoek vertellen meer over het onderzoek.

Themaochtend overslagbestendige dijk | 21 maart 2018

Hoeveel water mag er en willen we over de dijk?
In het nieuwe Waddencentrum bij de Afsluitdijk hebben we met experts, stakeholders, beheerders en het onderzoeksteam gediscussieerd over het onderzoek overslagbestendige dijk. Daarbij stonden twee vragen centraal:
• Hoeveel water mag er over de dijk?
• Hoeveel water willen we over de dijk?

De eerste presentatie van Emiel Boerma (Rijkswaterstaat) ging in op het technische vlak: hoe is omgegaan met overslagbestendigheid bij het ontwerp van de Afsluitdijk. De vraag ‘Wat is veilig?’ beantwoordde Hans Spiegelaar van de Veiligheidsregio Fryslân met: ‘het ontbreken van gevaar’. Een 100% garantie voor een veilige situatie bestaat niet. Paul van Steeg (Deltares) lichtte met een mooie grafiek toe, welke keuzes je kan maken in de mate van overslagbestendigheid en de kans van voorkomen. De discussie ging vervolgens in op maatschappelijk draagvlak. Als er water over een dijk komt, en dat voldoet volgens de normen, kan een persoon het wel als niet veilig ervaren. Het is de vraag of een duidelijke en heldere boodschap dit gevoel positief kan beïnvloeden. Daarbij is het de vraag of er niet juist onrust wordt gecreëerd door veel in te zetten op de communicatie om die boodschap aan de man te krijgen. Daarom heeft integrale ontwerpen de voorkeur. Betrek de juiste mensen in de juiste fase om op die manier gedragen plannen te krijgen. Hiermee gaan we het onderzoek de komende tijd verdiepen.

Presentaties:

Kennisbijeenkomst overslagbestendige dijk_Afsluitdijk Rijkswaterstaat

Overslag bestendige dijk beschouwing Veiligheidregio Fryslan

POV Wadden overslagbestendigde dijk 21 maart 2018_Techniek_Deltares

Welkomstpresentatie POVW Themaochtend Overslagbestendige Dijk

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl