Ga naar boven

Overslagbestendige dijk

Wat houdt een ‘Overslagbestendige dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Water over de dijk bij alleen zeer zware stormen
Een dijk moet zo hoog en breed zijn dat alleen bij zeer zware stormen water over de dijk komt. Het toegestane overslagdebiet, zo wordt het water dat over de dijk mag genoemd, wordt vooraf bepaald. Hoeveel water er over de dijk mag wordt mede bepaald door de dijkbekleding, de afwateringsmogelijkheden, de achterliggende functie(s) en de beschikbare fysieke ruimte.

Het huidige toegestane overslagdebiet is vastgesteld op 0,1 l/s/m. Bij een overslagbestendige dijk wordt het toegestane overslagdebiet vergroot. De dijk kan meer overslaand water verwerken zonder dat de dijk doorbreekt. Dit gebeurt door bekleding en binnentalud te versterken en eventueel het binnentalud ook enigszins te verbreden.

Het onderzoek
Het basisprincipe van de Overslagbestendige Dijk is een dijk waarbij een overslag van meer dan 10 l/m/s mag plaatsvinden zonder dat er verlies is van het waterkerende vermogen van de dijk. Het doel van het onderzoek is om aan de hand van de vier aspecten techniek, financiën, proces en meerwaarde, inzicht en kennis te krijgen over zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van het basisprincipe.

Per 1 januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnormering ingevoerd op basis van overstromingsrisico’s. De nieuwe benadering heeft gevolgen voor de vereiste kerende hoogte van een waterkering. In de praktijk betekent dit dat over het algemeen meer overslag kan worden toegestaan, dan op grond van de vorige norm. Hiertoe wordt het kritieke overslagdebiet bepaald als schakel tussen belasting (waterstand en golven) en sterkte (erosie en stabiliteit). Ook nieuw zijn de zogenaamde gebruiks- en
Veel dijken langs de Waddenzeekust zijn op het buitentalud voorzien van een asfaltbekleding, met op de kruin en op het binnentalud een zachte bekleding. Bij grotere overslagdebieten dan 10 l/m/s is het de vraag of deze bekleding erosiebestendig genoeg is en wat er moet gebeuren om een dijk overslagbestendig te maken? Als we grotere overslagdebieten toestaan is het tevens belangrijk de impact van het overslaand water op het gebied er achter in beeld te brengen? Ook de beleving van het overslaand water is van belang. Hoe gaat de directe omgeving er mee om?

Planning
De technische vragen zijn voor een groot deel beantwoord. In 2018 hebben we een themamiddag gehouden waarin twee vragen centraal stonden: hoeveel water mag er over de dijk? En hoeveel water willen we over de dijk? Die laatste vraag gaat over het gebiedsproces. We gaan deze vraag in 2018 oppakken met de veiligheidsregio, want wat moet je allemaal regelen voor de situatie dat er water over de dijk komt?

Themaochtend overslagbestendige dijk | 21 maart 2018

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

Meer informatie? Bekijk hier onze factsheet

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl