Ga naar boven

‘Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens’

Bijvoorbeeld in Friesland tijdens de POV-dag op donderdag 20 september in Leeuwarden. Tijdens deze dag staan ontmoeting, kennisdelen en omdenken centraal. In de ochtend kunt u tijdens een speciaal voorprogramma kennismaken met Fryslân, Culturele Hoofdstad Leeuwarden en met elkaar! Bijvoorbeeld tijdens een schaatsclinic in de Elfstedenhal, een stadswandeling langs de hoogtepunten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad of een cursus ijs met de ijsmeester van de Friesche IJsbond.

In de middag kunt u kiezen uit verschillende masterclasses, fasterclasses en ronde tafelgesprekken van de 7 Projectoverstijgende Verkenningen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Nederland. En krijg antwoord op de vraag wat de verschillende POV’s allemaal doen, en hoe ze uitdagingen omdenken tot mogelijkheden? Deelname aan de POV-dag is gratis.

Aanmelden
De datum voor aanmelden is inmiddels verstreken. Mocht je er graag bij willen zijn op 20 september, stuur dan een mail naar wilma@stabijcommunicatie.nl.

Programma

Het programma voor 20 september ziet er als volgt uit:

10.00 uur Voorprogramma POV-dag met schaatscursus, stadswandeling door Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 of cursus IJS
12.00 uur Lunch
12.45 uur Ja, maar wat als alles lukt? – introductie door dagvoorzitter Jaap Jepma
13.00 uur Start eerste ronde masterclasses / fasterclasses en ronde tafelgesprek
14.00 uur Korte pauze
14.15 uur Start tweede ronde masterclasses / fasterclasses en ronde tafelgesprek
15.15 uur Korte pauze
15.30 uur De POV draait door
16.30 uur Netwerkborrel

Tijdschema

13.00 – 14.00
Milan

De snelste dijkrealisatie

POV Macrostabiliteit
Arno Rozing, Joost Borgers & Coen Steetsel

Madrid

Kansen met gebiedseigen grond

POV Dijkversterking Gebiedseigen grond
Kees de Jong, Martin van der Meer, Don de Bake en Jasper Luiten

London

Reis langs de Overijsselse Vecht

POV Vecht
Barry Ros

Paris

Het succes van dijkversterking Zeeburgereiland

POV Kabels & Leidingen
Harry Schelfhout en Franco Pantano

New York

Overwinnen van grenzen: scenario denken om te anticiperen op nieuwe Piping-kennis

POV Piping
Deelnemers ronde tafel gesprek nog niet bekend.

13.00 – 13.30 13.30 – 14.00
Brussels

Stakeholders betrekken op de kwelder: de Be Safe methode

POV-W
Marja Pals en Stephanie Janssen

De nieuwste inzichten over dijkbekledingen: kan ik mijn dijk toch goedkeuren?

POV-Waddenzeedijken
Michel Schippers

Prague

Piping Ontwerp: Wat is de beste oplossing?

POV Piping
Henk Weijers

Wat levert het op?

POV Piping
Henk Weijers

Amsterdam

Klaar voor gebruik: resultaten van de POVM

POV Macrostabiliteit
Hendrik Meuwese en Rimmer Koopmans

Vernagelingstechnieken: van idee tot project

POV Macrostabiliteit
Pieter Jeroen Bart

Pauze 14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
Milan

Vernieuwde ontwerpmethodiek langsconstructies

POV Macrostabiliteit
Arny Lengkeek, Helle Larsen

Madrid

De Voorlandpubquiz!

POV Voorlanden
Niels Roode en Bob Maaskant

London

Rijke Dijk: hoe neem je natuur eerlijk mee?

POV Waddenzeedijken
Marco Veendorp en Douwe Fischer

Paris

Het Pipingportaal; context en complexiteit gebundeld

POV Piping
Michel Tonneijck

New York

Reis langs de Overijsselse Vecht: lessons learned uit het Waddengebied

POV Vecht & POV Waddenzeedijken
Dick van Pijkeren en Jan Hateboer

14.15 – 14.45 14.45 – 15.15
Brussels

Optimalisaties in verkenning en ontwerp met het KPR

Kennisplatform Risicobenadering
Marieke de Visser en Alfons Smale

Brede Groene Dijk: wat is sterke dijkenklei?

POV-Waddenzeedijken
Sander Dijk

Prague

Stappenplan Samen sterk beginnen

POV K&L
Marja Menke

Life Cycle Cost

POV K&L
Gert Jan ter Haar, Martin Evers

Amsterdam

POV 2.0

Alleen voor bestuurders

POV 2.0

Alleen voor bestuurders

Locatie

De POV-dag wordt gehouden in het Westcord WTC Hotel aan de Heliconweg 52 in Leeuwarden

Parkeren
Op basis van beschikbaarheid kunt u gebruik maken van parkeerterrein B2 of B3. Een dagkaart kost € 3,00 en deze kan bij de parkeerautomaat voorbij het Holland Casino betaald worden.

Openbaar Vervoer
Met het openbaar vervoer is Leeuwarden ook goed bereikbaar. Vanaf het treinstation neem je streekbus 71 of 97. Deze stopt vlakbij het hotel. Het WTC ligt op ongeveer 20 minuten wandelen van het treinstation.

Kijk hier voor meer reisinformatie.

Masterclasses

POV Macrostabiliteit – De snelste dijkrealisatie

In het actuele sterktespoor van de POVM is een drie stappenplan ontwikkeld om in veel meer detail de werkelijke sterkte van de dijk vast te stellen. Dat begint met aanvullende gegevens van de dijk, waarmee de ondergrond verder wordt uitgekarteerd, de waterspanningen worden gemonitoord en de grondparameters meer in detail worden vastgesteld. Vervolgens kan in de tweede stap een probabilistische som worden gemaakt in plaats van een semi-probabilistische wat bijna altijd een flinke aanscherping van de veiligheid oplevert. Als laatste stap kunnen de overleefde belastingen worden gebruikt om de veiligheid te updaten. De actuele sterkte techniek is toegepast op het project KIJK en voor de Noordelijke Randmeerdijken. De aanpak en de resultaten worden gepresenteerd.

Masterclassleiders: Arno Rozing (Deltares), Joost Borgers (Waterschap Vallei en Veluwe), Coen Steetsel (Witteveen+Bos)

POV Dijkversterking gebiedseigen grond – Kansen met gebiedseigen grond

Grond is van oudsher één van de belangrijkste bouwmaterialen voor het bouwen en versterken van dijken. Maar hebben we alle beschikbare grond in het gebied wel in beeld? Wordt door dijk- en gebiedsbeheerders tijdig samen nagedacht over het benutten van bestaande grondstromen? Wat gebeurt er wanneer vanaf het allereerste begin wordt ontworpen op basis van de beschikbare grond en bestaande grondstromen in het gebied, zoals baggerspecie? Welke kansen zijn er dan en welke laten nu liggen? Wat vraagt dit van het waterschap en wat van de markt en je omgeving? Meer informatie over de workshop volgt binnenkort!

Masterclassleider: Kees de Jong (waterschap Noorderzijlvest), Martin van der Meer, Don de Bake en Jasper Luiten

POV Vecht – Reis langs de Overijsselse Vecht – techniek

POV Vecht is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Overijssel. Afgelopen jaar is onderzocht welke watersysteemmaatregelen dusdanig effectief zijn dat ze verrekend kunnen worden met de waterveiligheidsopgave. Hierbij is stilgestaan bij de technische effectiviteit en haalbaarheid, maar een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de haalbaarheid van sluitende afspraken voor het treffen van maatregelen, de governance. Samen met gebiedspartners zijn mogelijke maatregelen geïnventariseerd en zijn gebiedspartners met elkaar in gesprek gegaan over solidariteit, kosten en bestuurlijke haalbaarheid. Kom jij luisteren naar onze reis?

Masterclassleider: Barry Ros (waterschap Drents Overijsselse Delta)

POV Kabels & Leidingen – Zeeburgereiland

Vers van de pers. Samen met de betrokken partijen binnen dit project hebben we nieuwe kennis ontwikkeld! Kennis die we graag aan jou overdragen. Kennis die ervoor heeft gezorgd dat deze leiding-in-dijk binnen de nieuwe normering wél werkelijkheid kon worden. Harry Schelfhout (POV Kabels & Leidingen) en Franco Pantano (Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau) nemen je mee in de toegevoegde waarde van de POV Kabels & Leidingen voor Zeeburgereiland!

Masterclassleiders: Harry Schelfhout (Hoogheemraadschap van Delfland) en Franco Pantano (Gemeente Amsterdam)

POV Macrostabiliteit – Vernieuwde ontwerpmethodiek langconstructies

Het berekenen van constructies in dijken met behulp van EEM (Plaxis) is binnen de POVM met een grote groep deskundigen fors verbeterd. Dit betreft een logisch stappenplan dat past bij het ontwerpproces, het toepassen van Critical State in EEM met het bepalen van de parameters en de bijbehorende veiligheidsfilosofie. Hiervoor is een basisrapport eindige elementen methoden opgeleverd met daarin ook een aantal gedetailleerde voorbeelden van constructies in dijken. Daarnaast wordt een ontwerpleidraad geschreven waarin alle overige aspecten voor het ontwerpen van stabiliteitsverhogende langsconstructies staat beschreven. In deze sessie wordt het resultaat van de EEM-aanpak en voorbeelden evenals het totale overzichtsverhaal gepresenteerd.

Masterclassleiders: Arny Lengkeek (Witteveen+Bos), Helle Larsen (Deltares)

POV Voorlanden – De VoorlandPubquiz!

Door voorlanden beter te betrekken worden investeringen doelmatiger. Dat vraagt soms wat lef en creativiteit.

In de ‘VoorlandPubquiz’ nemen Niels Roode en Bob Maaskant je mee met concrete praktijkvoorbeelden, slimme oplossingen en prikkelende stellingen”.

Masterclassleiders: Niels Roode (HHSK / RWS) en Bob Maaskant (HKV)

POV Waddenzeedijken – Rijke dijk; hoe neem je natuur eerlijk mee?

Het basisprincipe van de Rijke Dijk is het creëren van een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water. De verwachting is dat de Rijke Dijk kan leiden tot een vermindering van de golfoploop en op die manier bijdraagt aan de veiligheidsopgave van de primaire kering. Daarnaast heeft de Rijke Dijk een meerwaarde voor natuur. Maar hoe bepaal je die meerwaarde? Daarvoor hebben we in dit onderzoek voor het eerst de nieuwe methode ’Werkwijzer Natuur’ gebruikt om een concretisering te maken van de maatschappelijke waarde. Deze werkwijzer is recent (december 2017) door Arcadis en CE Delft ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het formele MKBA instrumentarium, dat door de Nederlandse overheid toegepast moet worden. In de workshop wordt de methode toegelicht en worden de eerste resultaten getoond.

Masterclassleiders: Marco Veendorp (waterschap Noorderzijlvest) en Douwe Fischer (Arcadis)

POV Piping – Piping Portaal; context en complexiteit gebundeld

Het Piping Portaal verschaft inzicht en ordening in alle nieuwe bevindingen en onderzoeken rond piping. Het gedachtegoed van alle betrokken teams, alle beschikbare documentatie en resultaten uit verkenningen zijn samengebundeld in dit Portaal, dat je kunt zien als een moderne aanpak voor piping waarmee we het gat tussen theorie en praktijk willen verkleinen.

Masterclassleider: Michel Tonneijck (RHDHV)

 

Ronde Tafelgesprek

POV Piping: Overwinnen van grenzen: scenario denken om te anticiperen op nieuwe Piping-kennis

Je bent al bezig met een project. Nieuwe kennis komt beschikbaar. De scope verandert. Je wilt buiten je horizon denken om jouw project zo toekomst-proof mogelijk te houden. Dat kost inzet van mens en middelen. Zo’n investering vraagt weer om lef. In dit rondetafelgesprek gaan we aan de hand van projecten in gesprek over het dilemma stabiele programmering in relatie tot nieuwe inzichten vanuit de POV’s.

Deelnemers ronde tafel gesprek nog niet bekend.

POV Vecht & POV Waddenzeedijken: Reis langs de Overijsselse Vecht: lessons learned uit het Waddengebied toepassen langs de Vecht

POV Waddenzeedijken en POV Vecht gaan met elkaar in gesprek over de lessons learned op het gebied van Governance in een complexe omgeving met veel bestuurlijke partners. Welke lessons kan POV vecht nog meenemen in de afronding van het onderzoek in de laatste maanden van dit jaar?
Met aan tafel: Dick van Pijkeren & Jan Hateboer (Wetterskip Fryslân)

POV2.0: Innovatie next level (bestuurlijk overleg)

In de POV’s is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan die nu moet worden geïmplementeerd binnen HWBP- projecten. Technische innovaties zullen ook de komende periode zich blijven aandienen. Een vliegwiel zal voorlopig nog noodzakelijk blijven om deze innovaties te laten renderen, op te pakken en de kennis te laten landen binnen projecten. Hoe het vliegwiel, ook wel POV2.0 eruit komt te zien, qua kennisdoorontwikkeling, aansturing en besluitvorming is onderwerp van dit bestuurlijk gesprek. Dit bestuurlijke gesprek is gestart op de Dijkwerkersdag en loopt de loopt de komende maanden door. Vandaag tijdens de POV dag dus een volgende stap. Bestuurders vanuit de driehoek zijn uitgenodigd om met elkaar de mogelijke contouren van de POV2.0 te schetsen aan de hand van stellingen en de daaruit volgende discussies. De resultaten zullen in het afsluitende plenaire gedeelte van de POVdag worden geschetst voor alle aanwezigen.

Voorzitter: Erik Wagener (directeur HWBP)

Fasterclasses

POV Waddenzeedijken – Stakeholders betrekken op de kwelder: de Be Safe methode

Tijdens deze sessie vertellen we over de workshopmethodiek ‘Meerwaarde van Multifunctionaliteit’. Met deze methode verkennen deelnemers in het voorland wat ze samen kunnen bereiken en of dat meer oplevert dan de huidige werkwijze. Zo onderzoek je meerwaarde van samenwerking in het Voorland. Dit proces wordt momenteel doorlopen in het Procesonderzoek Dijk met Voorland van de POV-Waddenzeedijken.

Fasterclassleiders: Marja Pals (Omgevingsmanager POV-W) en Stephanie Janssen (Deltares, TU Delft, Be Safe)

 

POV Piping – Piping Ontwerp: Wat is de beste oplossing?

Wanneer kies je voor traditioneel en wanneer zet je high tech innovatie in? In deze fasterclass staat de omgeving centraal. Je maakt kennis met drie families nieuwe Piping-technieken op basis van hun impact op de omgeving.

Fasterclassleider: Henk Weijers (POV-Piping)

 

POV Macrostabiliteit – Klaar voor gebruik: resultaten van de POVM

Zowel voor drainagetechnieken als voor grondverbeteringen zijn state of the art publicaties gemaakt die voor het ontwerpen van dijken met deze technieken gebruikt kunnen worden. In deze fasterclass hoor je eerst kort wát er in deze publicaties staat, zodat je er morgen mee kunt werken.

Fasterclassleiders: Hendrik Meuwese (Witteveen+Bos), Rimmer Koopmans (Arcadis)

POV Waddenzeedijken – De nieuwste inzichten over dijkbekledingen: kan ik mijn dijk toch goedkeuren?

Binnen de POV Waddenzeedijken doen we uitgebreid onderzoek naar dijkbekledingen. We hebben al onderzoek gedaan naar de sterkte van Noorse Steen in de Deltagoot en naar hoe sterk het gras op de Waddenzeedijk nu is. We zijn bezig om te kijken of de niet ingegoten Noorse Steen ook goedgekeurd kan worden, of we nieuwe typen grasmengsels kunnen ontwikkelen en hoe we voor meer innovatief asfalt op de dijk kunnen zorgen. Wil je weten wat de laatste stand van zaken is? En of je mogelijk de bekleding van jouw dijk goed kunt keuren? Kom dan naar deze fasterclass!

Fasterclassleider: Michel Schippers (Arcadis)

POV Piping – Breed kijken; wat levert de POV-Piping op?

Welke nieuwe methodes zijn beschikbaar voor beoordeling en toets op maat? Wat is de verwachting over de hoeveelheid kilometers die resteren op het programma? Wat is de verwachte kostenbesparing voor ons land? In deze fasterclass wordt het huidige inzicht uit de consequentie analyse van POV-Piping meegegeven. Deze fasterclass gaat verder dan alleen nieuwe kennis en technieken. Wat zijn de consequenties van de nieuwe inzichten op onze opgave?

Fasterclassleider: Henk Weijers (POV-piping)

 

POV Macrostabiliteit – Vernagelingstechnieken; van idee tot project

Vernageling is een techniek die relatief recent in dijken wordt toegepast. In de POVM zijn proeven uitgevoerd en is de informatie vanuit pilots verwerkt tot een publicatie voor de ontwerpen. Daarnaast is ook voor vernageling de overstap gemaakt naar critical state-rekenen in EEM. In Watergraafsmeer vindt een dijkversterking met JLD plaats in de Ringdijk. Deze wordt ook gemonitoord en het gedrag geanalyseerd en geëvalueerd. Alle nieuwe kennis komt in de POVM-publicatie over vernageling die binnenkort verschijnt. In deze workshop worden de voorbeelden geschetst, de ontwerpmethodiek uitgelegd en de laatste stand van zaken betreffende het project in Watergraafsmeer gepresenteerd.

Fasterclassleider: Pieter Jeroen Bart (Antea Group)


Kennisplatform Risicobenadering

Het KPR helpt projecten en keringbeheerders de speelruimte die het OI biedt te vinden en te benutten om op die manier hun ontwerp te optimaliseren. Deze Fasterclass levert meer begrip op van die speelruimte en inzicht in de bandbreedte van de ontwerpruimte en geeft je daarmee meer lef om ontwerpen aan te scherpen.

Fasterclassleiders: Marieke de Visser (KPR) en Alfons Smale (KPR)

POV Kabels & Leidingen – Stappenplan Samen sterk beginnen

Dit stappenplan is het product dat de POV Kabels & Leidingen in mei heeft opgeleverd. Opsteller Marja Menke vertelt dat dit product is gemaakt op basis van interviews met betrokkenen uit de praktijk. Vraaggestuurd product dus! Tijdens deze Fasterclass doorlopen we de belangrijkste stappen die leiden tot een sneller en beter dijkproject met kabels en leidingen.

Fasterclassleider: Marja Menke (POV Kabels & Leidingen)

POV Waddenzeedijken – Brede Groene Dijk; wat is sterke dijkenklei?
De Brede Groene Dijk is een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei en begroeid met gras. Voor het omvormen van de bestaande dijk tot een Brede Groene Dijk is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Alleen dan is het in staat om de golfklappen op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te leiden heeft. Die klei halen we uit de eigen omgeving. We onttrekken slib uit de voorliggende kwelders, uit polder Breebaart en uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei, onder andere te gebruiken voor de versterking van de zeedijk, voor deze Brede Groene Dijk. De vraag is of deze klei goed genoeg is.

Fasterclassleider: Sander Dijk (waterschap Hunze en Aa’s)

POV Kabels & Leidingen – Life Cycle Cost

Uit gesprekken met beheerders hebben we in kaart gebracht waar knelpunten zitten als het gaat om de levensduur van een dijk, een kabel, een leiding. Ook hier weer: vraaggestuurd. Met die informatie kunnen we winsten behalen door de 3 cycli optimaal te verbinden: minder gedoe, minder kosten.

Fasterclassleiders: Gert Jan ter Haar (LievenseCSO) en Martin Evers (HH Delfland)

 

 

 

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl