Ga naar boven

Rijke dijk

Het basisprincipe van de Rijke Dijk is het creëren van een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water. De verwachting is dat de Rijke Dijk kan leiden tot een vermindering van de golfoploop en op die manier bijdraagt aan de veiligheidsopgave van de primaire kering. Daarnaast biedt de Rijke dijk goede vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna. Traditionele dijkversterkingen langs de Waddenzee zijn veelal uitgevoerd met asfaltbekleding. Dit zorgt voor een harde en gladde overgang tussen dijk en zee. Dit leidt tot twee problemen:

  1. Beperkte vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna aan de buitenzijde van de dijk.
  2. De golfoploop wordt niet geremd, waardoor de kruinhoogte van de dijk hoger moet zijn.

Het dijkversterkingsproject Eemshaven-Delfzijl biedt de mogelijkheid om het Rijke Dijk concept direct in de praktijk toe passen, omdat externe financiering vanuit de provincie Groningen hiervoor al beschikbaar is. Er is bestuurlijk draagvlak voor uitwerking van het Rijke Dijk concept als onderdeel van het dijkversterkingsproject Eemshaven – Delfzijl. De druk op de natuurwaarden in dit gebied is namelijk hoog door industriële ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl, waardoor een aanvullende natuurversterkende maatregel meer dan welkom is. Dit biedt ook kansen voor extra (externe) financiering van de verkenning. De Rijke Dijk sluit aan op de doelstellingen van het Deltaprogramma, waarbij de waterveiligheid wordt geïntegreerd met de functies natuur, recreatie en duurzame economische activiteiten. Deze integrale aanpak wordt zowel landelijk, regionaal als lokaal ondersteund. Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat onderzoeksvragen om de haalbaarheid van het Rijke dijk concept te toetsen aan de hand van een concreet dijkverbeteringsproject. Er wordt vooral ook gekeken naar vragen die leven bij andere Rijke dijkprojecten, om op basis van een praktijk voorbeeld generieke resultaten op te leveren.

 

 

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl