Ga naar boven

Rijke dijk

Wat houdt een ‘Rijke dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Verminderen van golven
Het basisprincipe van de Rijke Dijk is het creëren van een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water. De verwachting is dat de Rijke Dijk kan leiden tot een vermindering van de golfoploop en op die manier bijdraagt aan de veiligheidsopgave van de primaire kering.

Goed voor flora en fauna
Daarnaast biedt de Rijke dijk goede vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna. Traditionele dijkversterkingen langs de Waddenzee zijn voornamelijk uitgevoerd met asfaltbekleding. Dit zorgt voor een harde en gladde overgang tussen dijk en zee. Dit leidt tot twee problemen:
– beperkte vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna aan de buitenzijde van de dijk.
– de golfoploop wordt niet geremd, waardoor de kruinhoogte van de dijk hoger moet zijn.

Het onderzoek
Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat onderzoeksvragen om de haalbaarheid van het Rijke dijk concept te toetsen aan de hand van een concreet dijkverbeteringsproject. Dat is het project Eemshaven-Delfzijl. Er wordt ook gekeken naar vragen die leven bij andere Rijke dijkprojecten, om op basis van een praktijk voorbeeld generieke resultaten op te leveren.

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest: rijke dijk in de praktijk
Waterschap Noorderzijlvest voert op dit moment de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl uit. In dit dijkverbeteringsproject worden ook drie rijke dijk concepten aangelegd: een palenbos, 5 getijdenpoelen en hoogwatervluchtplaatsen. Dit doet het waterschap samen met de  provincie Groningen, die hiervoor ook financiering beschikbaar stelde. De druk op de natuurwaarden in dit gebied is hoog door industriële ontwikkelingen in de Eemshaven en Delfzijl. Daarom zijn aanvullende natuurversterkende maatregelen meer dan welkom. De Rijke Dijk sluit aan op de doelstellingen van het Deltaprogramma, waarbij de waterveiligheid wordt geïntegreerd met de functies natuur, recreatie en duurzame economische activiteiten. Deze integrale aanpak wordt zowel landelijk, regionaal als lokaal ondersteund.

Palenbos

Meer weten?
Op de projectsite vindt u meer informatie. Of lees hier onze factsheet.

Wildernis onder water
Bekijk hier het item over de Rijke Dijk in de serie Wildernis onder Water.

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl