Ga naar boven

Steenbekleding

Op zoek naar betere toetsmethoden voor steenbekleding
Het onderzoek productinnovatie steenbekleding richt zich op steenzettingen, waaronder ook (ingegoten) Noorse steen. De huidige toetsmethode voor steenzettingen van Noorse steen wordt als conservatief ervaren. De productinnovatie gaat daarom op zoek naar betere toetsmethoden voor steenbekleding.

Het onderzoek
De eerste proef met ingegoten Noorse Steen in de Deltagoot is in 2015 uitgevoerd. Daaruit bleek dat de ingegoten Noorse steen tussen Eemshaven en Delfzijl niet vervangen hoeft te worden. Dit levert een besparing op van €23 miljoen. Het onderzoek is in fase B opgedeeld in een drietal kleinere onderzoeken;
1. Inventariseren ingegoten Noorse Steen en aanscherping toetsmethoden;
2. Verbetering rekenmodellen voor stabiliteit van steenzetting t.a.v. overgangsconstructies hard naar hard;
3. Inventarisatie problemen bij de overgangen van hard naar zacht.

Noorse zwerfkeien in de Deltagoot – Het testen van een steenbekleding onder een daverende superstorm (bron: Deltares)

De Deltagootproef voor ingegoten Noorse Steen is afgerond en levert een besparing op van €23 miljoen.
In 2016 is de ingegoten Noorse Steen beproefd in de Deltagoot in Delft. Daaruit is gebleken dat de Noorse Steen op het dijktraject tussen de Eemshaven en Delfzijl kan blijven liggen. Dit levert een besparing op van €23 miljoen. Het rapport hierover is afgerond.

Uit de MKBA blijkt dat een proef in de Deltagoot voor niet-ingegoten Noorse Steen een besparing van €4,5 miljoen tot €7,2 miljoen kan opleveren.
Er is 12,5 km niet-ingegoten Noorse Steen afgekeurd, er zijn drie opties voor de versterkingsopgave:
1. Volledig vervangen, dat kost €12,5 miljoen.
2. Ingieten en vervangen zonder proeven: uit de inventarisatie uit fase B blijkt dat 75% van de niet-ingegoten Noorse Steen alleen ingegoten hoeft te worden. De overige 25% wordt vervangen. Dit kost €8 miljoen.
3. Deltagootproef uitvoeren om de opgave te verkleinen. We verwachten dat hierdoor 60% van de niet-ingegoten Noorse Steen alsnog goedgekeurd kan worden. De rest wordt deels vervangen en deels ingegoten. Dit kost, inclusief een Deltagootproef, €5,3 miljoen.

De Deltagootproef naar niet-ingegoten Noorse Steen levert meer kennis op over het beoordelen van niet-ingegoten Noorse Steen.
Naast dat de resultaten vanuit de Deltagoot proeven een potentiële reductie van de versterkingsopgave opleveren, levert de proef meer kennis op omtrent het beoordelen van niet-ingegoten Noorse steen. Deze kennis kan worden meegenomen in beoordelingen van Noorse steen op dijktrajecten elders in Nederland.

De Deltagootproef naar de invloed van overgangsconstructies levert een mogelijke besparing op van €32 miljoen tot €42 miljoen.
Uit inventarisatie en nader onderzoek blijkt, dat van de aanwezige steenzettingen op de dijken langs
Waddenzee en IJsselmeer bij ruim 240 km sprake is van een diktetekort. Het berekende diktetekort is relatief beperkt. Van de in totaal 240 km onderzochte steenzetting met een dikte tekort, is bij circa 42 km het diktetekort minder dan 5 cm. Bij een diktetekort kleiner dan 5 cm, is een grote kans aanwezig dat uit de resultaten van het Deltagoot-onderzoek naar de invloed van overgangsconstructies, deze trajecten alsnog goedgekeurd kunnen worden. Het vervangen van deze steenzettingen kost naar schatting €0,75 tot €1 miljoen per km. De Deltagootproef voor onderzoek 2 heeft dus een potentiele besparing van ca €32 tot €42 miljoen.

Bekijk hier het rapport met daarin de resultaten van de Deltaproef naar niet-ingegoten Noorse Steen.

Lees hier onze factsheet met meer informatie.

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl