Ga naar boven

Steenbekleding

Op zoek naar betere toetsmethoden voor steenbekleding
Het onderzoek productinnovatie steenbekleding richt zich op steenzettingen, waaronder ook (ingegoten) Noorse steen. De huidige toetsmethode voor steenzettingen van Noorse steen wordt als conservatief ervaren. Een doelstelling van het POV-W onderzoek naar steenbekleding is om te komen tot betere toetsmethoden voor steenbekleding.

Het onderzoek
Het onderzoek was in fase B opgedeeld in een drietal kleinere onderzoeken;
1. Inventariseren ingegoten Noorse Steen en aanscherping toetsmethoden;
2. Verbetering rekenmodellen voor stabiliteit van steenzetting t.a.v. overgangsconstructies hard naar hard;
3. Inventarisatie problemen bij de overgangen van hard naar zacht.

Noorse zwerfkeien in de Deltagoot – Het testen van een steenbekleding onder een daverende superstorm (bron: Deltares)

Ingegoten Noorse Steen

In 2016 is de ingegoten Noorse Steen beproefd in de Deltagoot in Delft. Daaruit is gebleken dat de Noorse Steen op het dijktraject tussen de Eemshaven en Delfzijl kan blijven liggen. Dit leverde een besparing op van €23 miljoen.

Niet-ingegoten Noorse Steen

De verwachting is dat een proef in de Deltagoot voor niet-ingegoten Noorse Steen een besparing van €4,5 miljoen tot €7,2 miljoen kan opleveren. Er is besloten om een Deltagootproef voor niet-ingegoten Noorse Steen uit te voeren. Deze proef vindt in september/oktober 2019 plaats.

Naast dat de resultaten vanuit de Deltagoot proeven een potentiële reductie van de versterkingsopgave opleveren, levert de proef meer kennis op omtrent het beoordelen van niet-ingegoten Noorse steen. Deze kennis kan worden meegenomen in beoordelingen van Noorse steen op dijktrajecten elders in Nederland.

Overgangsconstructies

De Deltagootproef naar de invloed van overgangsconstructies levert een mogelijke besparing op van €32 miljoen tot €42 miljoen. Uit inventarisatie en nader onderzoek blijkt, dat van de aanwezige steenzettingen op de dijken langs Waddenzee en IJsselmeer bij ruim 240 km sprake is van een diktetekort. Het berekende diktetekort is relatief beperkt. Van de in totaal 240 km onderzochte steenzetting met een dikte tekort, is bij circa 42 km het diktetekort minder dan 5 cm. Bij een diktetekort kleiner dan 5 cm, is een grote kans aanwezig dat uit de resultaten van het Deltagoot-onderzoek naar de invloed van overgangsconstructies, deze trajecten alsnog goedgekeurd kunnen worden. Het vervangen van deze steenzettingen kost naar schatting €0,75 tot €1 miljoen per km.. De Deltagootproef vindt eind 2019 plaats.

 

Rapporten

Stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen

Stabiliteit van steenzettingen bij een overgangsconstructie

Lees hier onze factsheet met meer informatie.

© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl