Ga naar boven

Voortgang POV Waddenzeedijken

Februari 2015 – Het POV Waddencongres op 9 oktober 2014 heeft veel informatie opgeleverd voor het omschrijven van kansrijke oplossingsrichtingen in deelplannen voor fase 2. De uitwerking van de onderzoeksvoorstellen is in volle gang.

Uitwerken onderzoeksvoorstellen 
Alle gepresenteerde onderwerpen en de uitkomsten van het congres worden uitgewerkt in deelplannen voor de tweede fase (2015-2018). Per spoor (hydraulische randvoorwaarden, productinnovaties en procesinnovaties) zijn de ideeën getoetst bij betrokkenen. Zo willen we opnieuw met input uit diverse kringen onze plannen aanscherpen.

Hydraulische randvoorwaarden
De geselecteerde onderzoeksvragen worden door Arcadis uitgewerkt tot concrete (deel)onderzoeksvoorstellen. In februari worden de voorstellen aan de betrokkenen voorgelegd.

Productinnovaties
Voor de productinnovaties zijn de feedback-kaarten van het congres doorlopen op relevante opmerkingen. Op basis hiervan zijn verschillende mensen uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van de deelplannen. Hiervoor hebben reeds meerdere sessies plaats gevonden.

Procesinnovaties Vanwege de integrale aard en complexiteit van de procesinnovaties is gekozen voor een aanpak in twee fasen om tot deze onderzoeksvoorstellen te komen. Er is een concept voorstel gemaakt in december. In januari 2015 zijn sessies geweest (uitnodigingen zijn via de nieuwsbrief verlopen) met geïnteresseerden om de onderzoeksvoorstellen te bediscussiëren en aanvullen. Deze feedback wordt verwerkt in de plannen.

Vervolg
Voor alle sporen geldt, in maart zijn de onderzoeksvoorstellen in concept af met een raming, planning en een mogelijke projectorganisatievorm. Daarna schrijven we het Plan van Aanpak Fase 2 voor het HWBP. De plannen maken daarvan onderdeel uit.

Het kan zijn dat niet alle onderzoeksvragen kunnen worden opgepakt en dat in het vervolgstadium alsnog keuzes gemaakt moeten worden. Dit heeft te maken met relevantie voor waterveiligheid, planning (niet reëel gedurende looptijd van de POV) of budget (het budget is niet afdoende om alle vragen te onderzoeken). Ook vragen die de POV mogelijk niet op kan pakken, worden wel uitgewerkt en aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma gepresenteerd. Mogelijk kunnen de vragen dan elders in Nederland meegenomen worden. Alle suggesties die zijn aangedragen, de signalen die zijn afgegeven en mogelijke onderzoeksvragen zijn van waarde.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl